6 Styrke kvinners stilling

Hvor langt er vi kommet?

Å oppnå likestilling mellom jenter og gutter i pedagogiske sammenhenger er et viktig skritt mot likestilling. Siden 2000 har mange flere barn blitt innskrevet i grunnskolen, og spesielt jenter har dratt nytte av denne utviklingen. I 1999 var det i utviklingsland 91 jenter i grunnskolen for hver 100. gutt, i 2010 var tallet 97 jenter. Dermed er man nå innenfor 3% marginen, som er akseptert, når man måler likestilling. Dette betyr at verden i 2010, har nådd målet for likestilling mellom gutter og jenter i grunnskolen.

Det er imidlertid regioner hvor det ennå ikke er like muligheter. Dette gjelder Vest-Asia og Afrika sør for Sahara. I begge regionene var det i 2010 bare 93 jenter i grunnskolen for hver 100. gutt. Men også i disse to regionene har det vært store fremskritt.

Det er fortsatt mange ulikheter mellom menn og kvinner når det kommer til politisk deltakelse. På slutten av januar 2012 var 19,7% av verdens parlamentarikere kvinner. Selv om det er langt fra likestilling, er det en markert forbedring over 1995, da bare 11,3% av verdens parlamentarikere var kvinner


Flere og flere kvinnelige representanter på parlamenter, men det går sakte.
Andelen av setene i parlamentet, som er holdt av kvinner i enkle eller lavere hus nasjonale parlamenter, 2000 og 2013 (i prosent). Kilde: The Millennium Development Goals Report 2013

Nøkkelfakta

  • Likestilling er nærmest oppnådd i grunnskolen, på en annen side har bare 2 av 130 land oppnådd likestilling på alle utdanningsnivåer.
  • Globalt er 40 av 100 lønna stillinger i andre sektorer enn landbruket bemannet av kvinner.
  • Per 31. januar 2013 var den globale andelen kvinner i nasjonalforsamlinger rett over 20%.

Delmål for MDG3
  1. Oppnå full likestilling i grunnskoleutdanning senest år 2005, og i alle nivåer av utdanning senest år 2015
    • Nøkkeltall for jenter til gutter i grunnskole, videregående opplæring og høyere utdanning
    • Andel kvinner i yrkesarbeid i ikke-landbrukssektor
    • Andel plasser holdt av til kvinner i parlamentet