6 Redusere barnedødeligheten

Hvor langt er vi kommet?

Store forbedringer har blitt gjort i å redusere barnedødeligheten, men innsatsen må fordobles for å møte det globale målet. Over hele verden ser vi en akselerert reduksjon av dødeligheten hos barn under fem år. Til tross for befolkningsvekst, går antall barn som døde før de var fem, ned fra 12 millioner i 1990 til 7,6 millioner i 2010. Målet er å redusere antall dødsfall blant barn under fem år med to tredjedeler mellom 1990 og 2015, fra 93 dødsfall for hver 1000 barn til 31 av hvert 1000.


Barnedødelighets rate, 1990 og 2011 (Døde per 1000 levendefødte). Kilde: The Millennium Development Goals Report 2013

Nøkkelfakta

  • Barnedødeligheten har falt med 41 prosent siden 1990, 14 000 færre barn dør hver dag.
  • Likevel døde 6,9 millioner barn under fem år i 2011 – flesteparten fra kurerbare sykdommer.
  • I Afrika sør for Sahara dør et av ni barn før de blir fem år gamle, dette er mer enn 16 ganger så mange som gjennomsnittet for utviklede land.