6 Redusere svangerskapsrelatert dødelighet

Hvor langt er vi kommet?

Antall mødre som dør under svangerskap eller fødsel har gått ned i alle deler av verden. I 1990 var det 440 dødsfall per 100 000 fødsler i utviklingsland. I 2010 var tallet 240. Dette tallet er imidlertid 15 ganger høyere enn i rike land (16 av 100 000 i 2010), og det er en lang vei igjen å gå før vi når målet på å redusere svangerskapsrelatert dødelighet med tre fjerdedeler.

Svangerskap hos unge kvinner øker risikoen for komplikasjoner for både mor og barn. Mellom 1990 og 2000 så vi en tydelig nedgang i antall tenåringsfødsler. Siden da har nedgangen gått saktere, og til og med blitt reversert i enkelte regioner. Vi ser at fattigdom og mangel på utdanning bidrar til å opprettholde høye fødselstall blant unge kvinner. Bruk av prevensjon økte drastisk i mange regioner mellom 1990 og 2000. Siden da har utviklingen sakket ned. Afrika sør for Sahara kommer dårligst ut, der kun 25 prosent av kvinner bruker prevensjon.

I årene som kommer vil det voksende antallet jenter i fruktbar alder i regionen være en tilleggsutfordring for helsesystemet. FNs utviklingsfond påpeker at bistand øremerket familieplanlegging og svangerskapshelsetjenester fortsatt er svært lav.


Mødredødelighet, 1990 og 2010 (svangerskapsrelatert dødelighet per 100.000 levendefødte, kvinner 15-49 år).

Kilde: The Millennium Development Goals Report 2013

Nøkkelfakta

  • I Øst Asia, Nord Afrika og Sør Asia har svangerskapsrelatert dødelighet sunket med omtrent to tredjedeler
  • Bare halvparten av gravide kvinner i utviklingsland regioner få de fire svangerskapsomsorgsbesøk som er anbefalt som minimum.
  • 140 millioner kvinner verden over som er gift eller i forhold sier de ville likt å utsette eller unngå graviditet, men bruker ikke prevensjon.
Delmål for MDG 5
  1. Redusere dødeligheten blant gravide og fødende kvinner med tre firedeler
    • Svangerskapsrelatert dødelighet
  2. Sikre universell adgang til reproduktiv helsetjenester
    • Fødsler med kvalifiserte pleiere