6 Sikre miljømessig bærekraftig utvikling

Hvor langt er vi kommet?

Globale drivhusgassutslipp fortsetter å stige, hvilket bekrefter behovet for ambisiøs handling. Skoger er et sikkerhetsnett for fattige, men de fortsetter å forsvinne i en alarmerende hastighet.

Målet om å halvere andelen mennesker uten tilgang til rent drikkevann ble nådd i 2010 - fem år før fristen: I 1990 hadde 76% av verdens befolkning tilgang til rent vann innen 2010 hadde tallet til 86%. Kina og India har sett mest fremgang. Mangelen er derimot høyest i Afrika sør for Sahara, hvor 40% av befolkningen har fortsatt ikke tilgang til rent drikkevann.

Når det gjelder sanitærforhold, er det fortsatt en lang vei for å nå målet. Selv om det er fremgang: Andelen mennesker i utviklingsland med tilgang til bedre sanitærforhold, økte fra 36% i 1990 til 56% i 2010. Men selv om fremgangen fortsetter som den har gjort hittil, vil kun 67% ha tilgang til ordentlige sanitære forhold i 2015, hvilket er et godt stykke unna målet på 75%.

Målet om å stanse tapet av biologisk mangfold og oppnå en betydelig reduksjon innen 2010 er ikke nådd. Verdens tap av biologisk mangfold er fortsatt høyt, selv om flere naturområder nå er beskyttet. Siden 1990 er områder, som er rangert som spesielt beskyttet, økt med 58% i antall og 48% i volum. Men disse tallene skjuler store forskjeller mellom landene.

Montreal-protokollen viser at det er mulig å iverksette tiltak mot klimaendringer. Siden Montreal-protokollen om stoffer som bryter ned ozonlaget ble vedtatt for 25 år siden, har det vært mye fremgang. Det mest slående er at forbruket av nedbrytende stoffer har gått ned med så mye som 98%. I tillegg har Montreal-protokollen i stor grad bidratt til å beskytte det globale miljø-systemet, fordi de fleste stoffer som bryter ned ozonlaget er kraftige klimagasser.


Utslipp av karbondioksid (CO2), 1990 og 2010 (Milliarder tonn)

Kilde: The Millennium Development Goals Report 2013

Nøkkelfakta

 • De globale utslippene av krbondioksid (CO2) har økt med mer enn 46% siden 1990
 • Nesten en tredjedel av havets fiskebestander overfiskes.
 • Tross en økning i beskyttede områder er mange arter utrydningstruet
 • Over 2,1 milliarder mennesker og nesten 1,9 har fått tilgang til henholdsvis forbedret drikkevannskilder og sanitærfasiliteter.
 • Det er estimert at 863 millioner mennesker bor i slumområder i utviklingsland.

Delmål for MDG7
 1. Integrere prinsippet om bærekraftig utvikling i alle lands politikk, strategier. Reversere tapet av naturressurser
 2. Redusere tap av biologisk mangfold, og innen 2010 oppnå en betydelig reduksjon i tapsprosenten
  • Andel av landareal dekket av skog og andel av arter truet av utryddelse
  • CO2-utslipp, totalt, per innbygger og per $ 1 BNP (PPP)
  • Forbruk av ozonødeleggende klorfluorkarboner
  • Andel av fiskebestandene innenfor sikre biologiske grenser
  • Andel av totale vannressurser som brukes
  • Andel av terrestriske og marine områder vernet
 3. Halvere andelen av verdens befolkning som ikke har tilgang til rent drikkevann og grunnleggende sanitære forhold innen 2015
  • Andel av befolkningen som bruker en forbedret drikkevannskilde
  • Andel av befolkningen som bruker en forbedret sanitær anlegg
 4. Oppnå betydelForbedre levekårene for minst 100 millioner mennesker som bor i slumområder innen 2020.
  • Andel av bybefolkningen som lever i slumområder