Om UNDPs nordiske kontor i Norge

UNDPs nordiske kontor informerer publikum, media og myndigheter om FNs tusenårsmål og UNDPs arbeid for å nå dem. Kontoret ligger i København og har representasjon i Oslo, Stockholm og Helsinki. Dette er fordi Norge og de øvrige nordiske landene er viktige samarbeidspartnere for UNDP.

Det nordiske kontor gir de nordiske landene lettere adgang til organisasjonen og det multilaterale FN-systemet. Vårt kontor fungerer som et bindeledd mellom Norge og UNDPs hovedkvarter. På denne måten kan vi være nærmere de norske politikere, de norske utviklingsorganisasjoner, det norske næringslivet og den norske offentligheten. Vi er ansvarlige for å informere om UNDPs mandat, utviklingsagenda, vårt arbeid og Tusenårsmålene. Vi arbeider for å sette sentrale utviklingsspørsmål på dagsorden i de nordiske landene.       

Dette gjør vi blant annet ved å arrangere ekskursjoner til UNDPs programland for parlamentarikere. Vi står også for seminarer og konferanser om aktuelle utviklingsspørsmål og bringer sammen sentrale aktører fra utviklingslandene og norden. Hvert år lanserer vi UNDPs Human Development Report (HDR) i Norden og nasjonale Human Development Reports (NHDR), som er av spesiell interesse for de nordiske landene.

Kontoret ledes av direktør Camilla Brückner og er en desentralisert funksjon av UNDPs Bureau of External Relations og Advocacy, som har ansvar for partnerskap og samfunnskontakt.

Human Development Report


UNDP gir hvert år ut Human Development Report. Rapporten skrives av en gruppe uavhengige eksperter og har som oppgave å undersøke og analysere viktige globale utviklingsspørsmål. I rapporten settes mennesket i fokus for økonomiske, politiske og sosiale utviklingsprosesser og den argumenterer for at utvikling hovedsakelig handler om å øke menneskers valgmuligheter.

Rapporten inneholder den kjente Human Development Indeks, som måler i hvilken grad et land har lykkes i forhold til de tre grunnleggende aspektene av menneskelig utvikling; forventet levealder, utdanningsnivå og BNP per innbygger (omregnet i kjøpekraft).

Rapporten lanseres i over 100 land hvert år. Funnene og anbefalingene blir brukt i politiske utviklingsstrategier verden over.

Les den siste Human Development Report "Bærekraft og sosial rettferdighet: En bedre fremtid for alle" 2011 her (engelsk) og norsk sammendrag her

UNDPs toppsjef
Helen

Helen Clark ble administrator av FNs Utviklingsprogram i 2009 og er den første kvinnen som leder organisasjonen. Hun er også leder av FNs Utviklingsgruppe.

Les mer på undp.org
Kontak oss
Trygve Olfarnes +47 94 15 60 28
trygve.olfarnes@undp.org