Om UNDPs nordiske representasjonskontor

UNDPs nordiske kontor jobber med å informerer publikum, media og myndigheter om FNs bærekraftsmål og UNDPs rolle i arbeidet for å nå disse. Kontoret ligger i København, og har representasjonskontorer i Oslo, Stockholm og Helsinki. Dette er fordi Norge og de øvrige nordiske landene er viktige samarbeidspartnere for UNDP.

Kontoret bidrar til å gi de nordiske landene lettere tilgang til UNDP og FN-systemet i sin helhet, og fungerer som som et bindeledd mellom de nordiske landene og UNDPs hovedkvarter. Vi er ansvarlige for å informere om UNDPs mandat, utviklingsagenda og vårt arbeid med bærekraftsmålene. Vi arbeider for å sette sentrale utviklingsspørsmål på dagsorden i de nordiske landene.       

Dette gjør vi blant annet ved å arrangere seminarer og konferanser om aktuelle utviklingsspørsmål. Disse bringer sammen sentrale aktører fra Norden og land i Sør. Hvert år lanserer vi også Human Development Report (HDR), som er UNDPs flaggskiprapport.

Kontoret ledes av direktør Camilla Brückner, og er en desentralisert funksjon av UNDPs Bureau of External Relations og Advocacy, som har ansvar for partnerskap og samfunnskontakt.

Human Development Report

UNDP gir hvert år ut Human Development Report. Rapporten skrives av en gruppe uavhengige eksperter og har som oppgave å undersøke og analysere viktige globale utviklingsspørsmål. I rapporten settes mennesket i fokus for økonomiske, politiske og sosiale utviklingsprosesser og den argumenterer for at utvikling hovedsakelig handler om å øke menneskers valgmuligheter.

Rapporten inneholder den kjente Human Development Indeks, som måler i hvilken grad et land har lykkes i forhold til de tre grunnleggende aspektene av menneskelig utvikling; forventet levealder, utdanningsnivå og BNP per innbygger (omregnet i kjøpekraft).

Rapporten lanseres i over 100 land hvert år. Funnene og anbefalingene blir brukt i politiske utviklingsstrategier verden over.

Les Human Development Report for 2015: Arbeid og menneskelig utvikling 


UNDP Rundt om i verden

Du er her UNDP Norge Representasjonskontor
Gå til UNDP globalt