Likestilling integrert i arbeidet for klima og katastrofeforebygging

Å fremme likestilling og styrke kvinners egenbestemmelse er sentralt for UNDPs mandat, og en vesentlig del av vårt arbeid for utvikling. Arbeidet inkluderer å fremme like rettigheter for kvinner og jenter, motarbeide diskriminering og utfordre stereotypiske kjønnsroller som bidrar til ulikhet og eksludering.

Kvinner er uforholdsmessig hardt rammet av klimaforandringer og katastrofer, både gjennom tap av levebrød og fysiske skader, og de spiller også en sentral rolle i gjenoppbyggingen av hjem og lokalsamfunn etter katastrofer. Systematiske ulikheter øker denne påvirkningen fra katastrofer og klimarelaterte kriser, noe som hindrer bærekraftig utvikling ytterligere.

Kvinners deltakelse i initiativ for å redusere risikoen for katastrofer, for eksempel gjennom systemer for tidlig varsling, beredskapsplanlegging og langsiktig gjenoppbygging, er den beste måten å bygge motstatndskraft på og sikre at både kvinner og menns behov blir møtt.

UNDP støtter partnere med å:

  • Styrke kvinners deltakelse og gi oppmerksomhet til kvinners behov i lokale, nasjonale og globale beslutninger og i politiske prosesser rundt klimatilpaning og risikoreduksjon for katastrofer;
  • Sikre at likestilling og styrking av kvinners egenbestemmelse er integret i politikk og planer rundt katastrofe- og klimarisikoreduksjon, samt innenfor budsjetter som omfatter relaterte områder, slik som vann, jordbruk, energi, helse og utdanning;
  • Sikre at program for katastroferisikoreduksjon og klimatilpasning samt begrensning av klimaforandringer støtter kvinners utvikling av egen motstandskraft mot katastrofer. Å sikre deres rettigheter til og eierskap av land, vann, skoger, hjem og andre goder er avgjørende for dette, ettersom det sikrer deres tilgang til rene og grønne muligheter for forsørgelse.

Om kvinner og jenter ikke oppnår fullstendige rettigheter innenfor alle områder i livet, kan ikke menneskelig utvikling gå fremover. UNDP har samarbeid over hele verden innenfor FN-systement for å øke likestilling og kvinners egenbestemmelse. UNDP gir spesiell oppmerksomhet til kvinner og jenter som står overfor flerdimensjonal og interseksjonell diskriminering, som for eksempel kan baseres på etnisitet, funksjonalitet, migrasjon eller tilhørighet til urbefolkninger. Les mer om UNDPs arbeid for likestilling her.

UNDP Rundt om i verden

Du er her UNDP Norge Representasjonskontor
Gå til UNDP globalt