Mer informasjon

Opp til den historiske valget i Libya ble studenter i å trene din medstudenter, hvordan det skal stemmes.Den historiske valget i Libya

DEMOKRATISK STYRESETT ER NØKKELEN TIL MENNESKELIG UTVIKLING

Det er flere demokratisk valgte regjeringer i verden i dag enn noen gang før. I løpet av de siste 15 årene har antall demokratier verden over nesten blitt fordoblet. Likevel mangler befolkningen i to tredeler av disse landene fortsatt grunnleggende sivile og politiske rettigheter og tilgang til helsetjenester og utdanningssystemer. De fattigste - med minst politisk makt og innflytelse - rammes hardest der det er fravær av institusjoner som kan levere grunnleggende tjenester.

Demokratisk styresett og  ansvarlige samfunnsinstitusjoner øker folks muligheter til å ta valg som kan forbedre livene deres. Et sterkt sivilsamfunn, uavhengige domstoler, fri og profesjonell presse og valgte nasjonalforsamlinger er forutsetninger for demokrati. UNDP ser på demokratisk styresett som et mål i seg selv, men også som det viktigste middelet til å bekjempe fattigdom og skape menneskelig utvikling.

UNDP arbeider for at demokratiet også skal komme de fattigste til gode, og bruker nesten halvparten av ressursene til å bistå demokratiske overganger, gi befolkningen en stemme i beslutningsprosessene som påvirker deres liv og styrke kapasiteten til de demokratisk valgte myndighetene. Med tilstedeværelse i 166 land er UNDP verdens største organisasjon som jobber for å styrke demokratisk styresett.

UNDP samarbeider med et av tre nasjonalforsamlinger i utviklingsland og bistår i organiseringen av valg hver andre uke, verden over.
UNDPs støtte til overganger og konsolidering av demokratier fokuserer på:

  • Styrking av nasjonalforsamlinger
  • Valgstøtte
  • Rettsikkerhet og menneskerettigheter
  • Tilgang til informasjon
  • Desentralisering
  • Offentlig administrasjon og antikorrupsjon

UNDP Rundt om i verden

Du er her UNDP Norge Representasjonskontor
Gå til UNDP globalt