Myanmar-debatt: På vei mot demokrati og vekst

28.nov.2013

Toily Kurbanov hos Fafo. Foto: Fafo-tv

Myanmar er i ferd med å gjennomgå omfattende endringer på en rekke områder; politisk, økonomisk og demografisk, sa Toily Kurbanov, UNDPs landdirektør i Myanmar. Han deltok i en paneldebatt om utvikling i lys av demokratiseringsprosessen i Myanmar organisert av Fafo og UNDP i Oslo dag.

Kurbanov sa at myndighetene er i ferd med å gjennomføre reelle endringer som har direkte innvirkninger på folks hverdag.

-Jenter kan nå gå trygt på skolen i områder der usikkerhet og væpnet konflikt før gjorde det umulig å ferdes, sa Kurbanov.

Privat sektor er en av hoveddrivkreftene bak utviklingen i landet, men den demografiske sammensetningen av befolkningen i Myanmar har endret seg fra å ha et stort flertall unge til å ha et jevnt antall av både eldre og yngre.

-Dette kan medføre at Myanmars befolkning vil bli gammel før den eventuelt blir rik, sa Kurbanov.

UNDP arbeider også med støtte til Myanmars styresett, spesielt når det gjelder opplæring av parlamentarikere og styrking av demokratiske institusjoner. Organisasjonen gir også støtte til landets juridiske sektor.

-Mange av lovene er utdaterte, sa Edin Elgsæther, som arbeider med støtte innen styresett ved UNDPs landkontor i Myanmar.

UNDP-kontoret i landet har utarbeidet en analyse av overgangen til demokrati i Myanmar. Analysen konkluderte at landet har gjort betydelige framskritt innen politisk og sosio-økonomisk reform, samt innen styresett og utvikling av privat sektor. Samtidig er det flere indikasjoner på at fredsprosessen i landet er sårbar og kan trues av kontinuerlige religiøse motsetninger. Men analysen slår også fast at tilgangen til demokratisk frihet har blitt betydelig større, blant annet gjennom mindre sensur og utarbeidelse av en ny medielov, større grad av åpenhet innen statlige institusjoner, større anerkjennelse av sivilsamfunnets rolle og en større bevissthet blant folk flest om muligheten til å påvirke politiske beslutninger.

Kurbanov påpekte også at landet ikke befinner seg i en enhetlig situasjon, men er delt opp i ulike områder med hver sine utfordringer.

-Gjenoppbygging av samfunnet er i fokus i tidligere kriseområder, mens for eksempel behovet for landreform er et hovedproblem i det sørlige Irrawaddy deltaet, sa Kurbanov.

Audun Aagre, leder for den norske Burma-komiteen, som også deltok i debatten, sa at det nå finnes mange tegn på framgang i Myanmar, men at det er viktig å opprettholde en konstruktivt kritisk holdning til demokratiserings-prosessen.

Paneldebatten kan sees i sin helhet, de neste 14 dagene, her.