FNs generalsekretær lanserte årets tusenårsmålrapport i Oslo

07.jul.2015

Statsminister Erna Solberg, FNs generalsekretær Ban Ki-moon og Rwandas president Paul Kagame. Foto: Eivind Oskarson (UNDP)

Tusenårsmålrapporten for 2015 ble lansert av FNs generalsekretær Ban Ki-moon 6. juli. Lanseringen fant i år sted i Oslo, og med seg hadde generalsekretæren blant annet statsminister Erna Solberg og Rwandas president Paul Kagame, som begge har vært aktive i MDG Advocay Group.

PRESSEMELDING


Ny statusrapport om tusenårsmålene:
Suksessen til tusenårsmålene et springbrett for en ny bærekraftig utviklingsagenda

Oslo, 6. juli 2015 – Tusenårsmålene har skapt den mest suksessfulle fattigdomsreduksjonsbevegelsen i historien, og danner et godt utgangspunkt for den nye bærekraftige utviklingsagendaen som lanseres i september. Dette kommer fram i den siste tusenårsmål-rapporten som ble lansert av FNs generalsekretær Ban Ki-moon i Oslo i dag.

Tusenårsmål-rapporten for 2015 slår fast at de åtte ambisiøse målene som verdens ledere entes om i Tusenårserklæringen for 15 år siden i stor grad har vært en suksess. Rapporten trekker også fram de målene som ikke har blitt nådd. Dataene og analysene i rapporten viser at med en målrettet satsing, tilstrekkelige ressurser og politisk vilje, kan selv de fattigste landene gjøre framskritt.

«De omfattende fremskrittene som er gjort viser oss at fattigdom kan bli utryddet innen neste generasjon», sa Ban Ki-moon. «Tusenårsmålene har bidratt sterkt til dette, og har lært oss hvordan regjeringer, privat sektor og sivilsamfunnet kan jobbe sammen for å oppnå omveltende og varige endringer».  

Målsetninger fungerer
Tusenårsmål-rapporten stadfester at det å sette seg konkrete mål kan løfte millioner ut av fattigdom, styrke kvinner og jenters deltagelse, forbedre helse og levestandard og skape muligheter for økt livskvalitet.

For kun 20 år siden levde halvparten av befolkningen i utviklingsland i ekstrem fattigdom. Dette antallet er nå mer enn halvert, fra 1.9 milliarder i 1990 til 836 millioner i 2015.

Siden tusenårsmålene trådte i kraft har verden sett en dramatisk forbedring i antallet jenter med tilgang til grunnskoleutdanning. Det er i dag likestilling i grunnskolen i et flertall av verdens land.

Kvinner har fått styrket sin politiske- og parlamentære deltagelse i mer enn 90% av de 174 landene som leverer data til rapporten. Gjennomsnittlig andel kvinnelige parlamentsmedlemmer har nesten doblet seg. Siden 1990 har antallet barn som dør før fylte fem år blitt mer enn halvert, fra 90 til 43 dødsfall per 1000 fødsler. Mødredødligheten har også gått ned med 43%, i hovedsak fra 2000.

Målrettede investeringer til bekjempelse av sykdommer som HIV/AIDS og malaria har vist gode resultater. Mer enn 6.2 millioner malariadødsfall ble unngått i perioden 2000 – 2015. Forebygging, diagnostisering og behandling av tuberkolose reddet anslagsvis 37 millioner liv mellom 2000 og 2013.  

På verdensbasis har mer enn 2.1 milliarder mennesker fått bedre sanitærforhold. Antallet mennesker uten tilgang til toalett har nesten blitt halvert siden 1990. Bistand fra rike land har hatt en realvekst på 66% fra 2000, og nådde 135.2 milliarder dollar i 2014.

Vedvarende uliheter
Rapporten slår fast at det det blitt gjort store framskritt på mange av tusenårsmålene, men at denne framgangen har vært ujevnt fordelt mellom regioner og land. Det er fortsatt store gap i måloppnåelse. Konflikt forblir den største trusselen mot menneskelig utvikling, og sårbare og konfliktrammede stater har fortsatt de høyeste fattigdomsratene.  

På tross av flere kvinnelige parlamentsmedlemmer og flere jenter med tilgang til grunnskoleutdanning er ulikhet mellom kjønnene fortsatt et vedvarende problem. Kvinner opplever fortsatt diskriminering når det gjelder tilgang til arbeid, kontroll over egen økonomi og ved offentlige- og private beslutningsprosesser.

Til tross for fremgangen som er drevet frem av tusenårsmålene lever fortsatt 800 millioner mennesker i ekstrem fattigdom og lider av matmangel. I konfliktrammede land har antall barn uten skolegang økt fra 30% i 1996 til 36% i 2012.

Fra et miljømessig perspektiv har globale utslipp av karbondioksid økt med mer enn 50% siden 1990. Dårlig tilgang til rent vann rammer nå 40% av verdens befolkning. Dette antallet vil trolig stige i årene som kommer.

En ny bærekraftig utviklingsagenda
Verdens ledere har lenge etterlyst en langsiktig og ambisøs agenda til å etterfølge tusenårsmålene. Ved å bygge videre på framdriften og sukessen til tusenmålene vil de nye globale målene fremme likestilling, økonomisk vekst, tilgang til arbeid, bedre byer og bosetninger, industrialisering, energi, bærekraftig forbruk og produksjon, klimaendringer, fred og rettferdighet.

«Den gryende post-2015 agendaen, inkludert de nye bærekraftige utviklingsmålene, tilstreber å videreføre suksessen med å styre alle land mot en mer velstående, bærekraftig og rettferdig verden», konkluderte Ban Ki-moon.  

Bakgrunn
Tusenårsmål-rapporten er en en årlig vurdering av de globale- og regionale framskrittene mot å nå tusenårsmålene. Rapporten bygger på de nyeste, mest sammenlignbare dataene, hentet inn fra 28 internasjonale- og FN-tilknyttede organisasjoner. Den er produsert av FNs avdeling for økonomiske og sosiale spørsmål (UN Department of Economic and Social Affairs). Dataene er tilgjengelig på mdsg.un.org. For mer informasjon og pressemateriale, se www.un.org/millenniumgoals.  

For mer informasjon

Trygve Ølfarnes 
Deputy Director 
trygve.olfarnes@undp.org
+47 94156028

UNDP Rundt om i verden

Du er her UNDP Norge Representasjonskontor
Gå til UNDP globalt