Hvorfor bistand spiller en rolle

11.nov.2015

Akkurat nå diskuteres bistandsbudsjetter i de nordiske parlamentene, og i flere av landene står FNs utviklingsprogram (UNDP) overfor nedskjæringer. Et drastisk kutt i UNDPs ressurser vil få uunngåelige konsekvenser for organisasjonens eget arbeid for utvikling, men også for hele FN-systemet – og dermed for verdens fattige. Kuttene i UNDPs kjernestøtte kommer samtidig som verdens ledere har vedtatt en ny ambisiøs agenda for bærekraftig utvikling, og samtidig som vi står overfor den største flyktningkrisen siden andre verdenskrig. FN-systemet og UNDP kan bidra både til gjennomføringen av agendaen og til å begrense konsekvensene av flyktningkrisen. 

    Motstandskraft kan styrkes gjennom å skape lokale arbeidsmuligheter. I Jordan tilbys kvinner rammet av flytkningkrisen yrkesopplæring. Foto: Salah Malkawi/UNDP

UNDP er det eneste FN-organet med et spesielt mandat til å arbeide for demokratisk styresett, forebygging av konflikter og tidlig gjenoppbygging. Organisasjonen spiller en sentral rolle i sårbare stater og i innsatsen i Syrias nærområder. UNDP er utnevnt av FNs generalsekretær til å samordne FN-innsatsen for tidlig gjenoppbygging. Dette gjøres blant annet gjennom organisasjonens strategiske handlingsplan for Syria (Strategic Response Plan) og gjennomføringen av den regionale planen for flyktninger og økt motstandskraft (Regional Refugees och Resilience Plan).

Mer enn 250 000 syrere har mistet livet, og de sosioøkonomiske tapene i forbindelse med krisen beregnes til rundt 1,7 billioner kroner. Syria har falt fra 113. plass til 174. plass på FNs liste over menneskelig utvikling, som totalt rangerer 187 land. Mer enn 80 % av befolkningen lever nå i fattigdom, og arbeidsløsheten er på over 50 %.

Fire millioner mennesker har flyktet fra landet og dobbelt så mange er internt fordrevne. Lokalsamfunnene i regionen har strevet lenge med å ta imot den massive flyktningestrømmen. Krisen i Syria har utviklet seg fra en kortsiktig nødsituasjon til en langvarig utviklingskrise med enorme konsekvenser. Dette krever en innsats som går mye lengre enn humanitær bistand. Målet må være å gjøre de kriseherjede lokalsamfunnene robuste, slik at befolkningen er bedre rustet til å håndtere situasjonen der de er istedenfor å måtte flykte til andre land under omstendigheter som i verste fall kan være livstruende. 

Motstandskraften kan styrkes gjennom å skape lokale arbeidsmuligheter og gjenoppbygge grunnleggende offentlige tjenester, slik som sanitet, helsetjeneste og utdanning. Det er denne type hjelp UNDP og andre FN-organisasjoner tilbyr.

Det finnes en direkte sammenheng mellom investeringer i bedre levevilkår for den krigsrammede befolkningen i Syria og nabolandene og størrelsen på flyktningstrømmen.  I andre land er innsatsen for å redusere fattigdom og bygge motstandskraft også viktig for at mennesker skal kunne leve i fred og med verdighet. Bistand i form av kjernestøtte er pilaren i vår støtte til verdens mest fattige land. I 2014 distribuerte UNDP 90 % av disse ressursene til lavinntektsland og 74 % til de minst utviklede landene. Selv om bare 10 % av UNDPs kjerneressurser går til mellominntektsland ser vi at for hver dollar som investeres i disse landene genereres det 25 dollar fra andre kilder.

Fred, stabilitet og effektivt styresett som bygger på rettsstatsprinsipper er viktige komponenter for bærekraftig utvikling. Vi lever i en verden hvor konfliktene er økende. Noen regioner har varig fred, sikkerhet og velstand, mens andre står overfor tilsynelatende endeløse spiraler av konflikter og vold. Dette er på ingen måte uunngåelig, men det kreves innsats for å sikre fred for alle.

2030-agendan

   UNDP spiller en nøkkelrolle i gjennomføringen av de 17 nye bærekraftsmålene.

De nye bærekraftsmålene, som Norge var med på å forberede og underskrive under FNs generalforsamling i september, er høyt prioritert av Norge og det internasjonale utviklingssamarbeidet. UNDP er en viktig aktør i gjennomføringen av den nye agendaen og spiller en nøkkelrolle i implementeringen av de 17 bærekraftsmålene. UNDP er FNs største utviklingsorganisasjon, med et nettverk i mer enn 170 land og med et bredt mandat til å fremme bærekraftig menneskelig utvikling. UNDP har 50 års erfaring med å arbeide for sosial, økonomisk og miljømessig utvikling på en integrert måte, og foretrekkes som partner av regjeringer og andre aktører verden over for å utrydde fattigdom og skape mindre ulikhet og ekskludering.

I den nye agendaen kommer UNDP til å være spesielt relevant for å oppnå mål 1 (utrydde fattigdom), 10 (mindre ulikhet) og 16 (fred og rettferdighet), i tillegg til mål 5 (likestilling mellom kjønnene), 7 (ren energi for alle), 8 (anstendig arbeid og økonomisk vekst), 13 (stoppe klimaendringene) og 15 (liv på land).

Arbeid og livsgrunnlag er avgjørende for menneskers velferd og for å utrydde fattigdom. Globalt er mer enn 200 millioner mennesker arbeidsløse. Det må skapes rundt 600 millioner produktive arbeidsplasser det kommende tiåret for å opprettholde vekst og sosialt samhold. Mål 8 (som UNDP vil bidra til å gjennomføre) tar sikte på å fremme inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, fullstendig og produktiv sysselsetting og anstendig arbeid for alle. Land som kommer ut av voldelige konflikter har en sjanse for tilbakefall på 44 %, og fokus på jobber og levebrød er en viktig faktor for å bygge motstandskraft mot nye konflikter. UNDP blir oftere og oftere bedt om å styrke motstandskraften både for interne flyktninger og lokalsamfunn, øvrige migranter og regjeringer i landene de kommer fra, og for transitt- og mottakerland.

Denne utfordringen krever reform av vekst- og utviklingsmodeller, inkludert muligheter for forsørgelse og sysselsetting. I 2014 bidro UNDP til å skape over 775 000 nye arbeidsplasser (40 % for kvinner) i over 65 land, og organisasjonen styrket livsgrunnlaget for 4,63 millioner mennesker (59 % kvinner) i over 70 land.

Et effektivt FN-samarbeid

UNDP støtter hele utviklingssystemet under FN og bidrar dermed til å sørge for et så effektivt FN-samarbeid som mulig. Organisasjonen finansierer 75 % av koordineringen på landnivå (Resident Coordinator-systemet) og er ansvarlig for personalressurser, informasjonsteknologi og innkjøpsfunksjoner for et stort antall FN-organisasjoner.

For UNDP kommer nedskjæringer i budsjettene for neste år dessuten på toppen av et kutt på 11 % av organisasjonens kjernestøtte sammenlignet med 2013-14. Dette skyldes reduserte bidrag og ugunstige valutakurser. I 2015 kan nedskjæringene komme opp mot så mye som 30 % av kjernestøtten. Dette på tross av at UNDP nettopp har gått gjennom en omfattende reform som har ført til økt effektivitet og innsparinger. I 2014 ble UNDP kåret til den mest gjennomsiktige bistandsorganisasjonen i verden av International Aid Transparency Index.

UNDPs kjernestøtte bidrar til å sikre gjennomføringen av organisasjonens strategiske plan for 2014-17, som fokuserer på tre hovedområder: bærekraftig utvikling, demokratisk styresett og fredsbygging, samt motstandskraft mot kriser og katastrofer. Alle disse områdene er av sentral betydning for den nye 2030-agendaen. Kjernestøtte er også avgjørende for UNDPs koordineringsfunksjon innenfor FN-systemet, og for rask og effektiv krisehåndtering slik som i arbeidet med Ebola-utbruddet i Vest-Afrika.

UNDP jobber for å øke givergruppen for kjernestøtte til 100 land, men dette arbeidet tar tid. I mellomtiden er det viktig at UNDPs nåværende bistandsgivere sikrer stabil støtte til organisasjonens arbeid.

 

Camilla Brückner

Sjef for UNDPs nordiske kontor

UNDP Rundt om i verden

Du er her UNDP Norge Representasjonskontor
Gå til UNDP globalt