Lansering av Human Development Report 2015

Arbeid og menneskelig utvikling

2 milliarder mennesker har forbedret sine levekår og oppnådd høyere rangering innen menneskelig utvikling i løpet av de siste 25 årene. For å fortsette denne utviklingen må fokuset nå rettes mot arbeid, varsler årets Human Development Report.

Oslo, 14. desember 2015 — Teknologiske fremskritt, økt globalisering, en aldrende befolkning og miljøutfordringer fører til at betydningen av arbeid og måten det utføres på er i rask endring. Det nye arbeidslivet gir store muligheter for noen, men kan også føre til alvorlige utfordringer for andre.

Jens Wandel, Assisterende generalsekretær i FN og direktør for UNDPs administrative avdeling lanserte i dag årets Human Development Report i Oslo. Rapporten oppfordrer til rask handling for å unngå at noen stenges ute fra et arbeidsliv som endres i et høyt tempo.

Rapporten har temaet arbeid og menneskelig utvikling, og krever rettferdig og verdig arbeid for alle. Den oppfordrer nasjonale myndigheter til å benytte et større perspektiv enn kun arbeidsplasser. Det betyr å ta ubetalt omsorgsarbeid, samt frivillig og kreativt arbeid med i betraktningen—noe som er viktig for menneskelig utvikling. Rapporten viser at det bare er ved å benytte et videre perspektiv at arbeid virkelig kan fremme bærekraftig utvikling.

Rapporten viser at de siste 25 årenes forbedringer innenfor helse og utdanning, samt reduksjon av ekstrem fattigdom, har ført til at 2 milliarder mennesker ikke lengre befinner seg blant de med laveste utviklingsnivå. For å sikre at disse forbedringene vedvarer er det behov for økt fokus på anstending arbeid.

Hele 830 millioner mennesker er fattige arbeidere som lever på under 18 kroner om dagen. Over 200 millioner mennesker, derav 74 millioner unge, er arbeidsledige og 21 millioner mennesker er tvangsarbeidere.

-Menneskelig utvikling vil fremmes når alle som vil jobbe får muligheten til å gjøre det under verdige forhold. I mange land ekskluderes ofte noen grupper fra betalt arbeid, eller de blir betalt mindre enn andre for å gjøre arbeid av samme verdi, sier rapportens hovedforfatter Selim Jahan.

Tre fjerdedeler av alt ubetalt arbeid gjøres av kvinner

Rapporten gir nye detaljerte beregninger av hvordan arbeid fordeles mellom menn og kvinner, også når det gjelder ubetalt arbeid. Mens kvinner utfører 52 prosent av alt arbeid globalt, er det store forskjeller i fordelingen av arbeidet.

Det er mindre sannsynlig at kvinner får betalt for arbeid enn det er for menn. Tre fjerdedeler av alt ubetalt arbeid gjøres av kvinner. Samtidig står menn for to tredejedeler av betalt arbeid. Siden kvinner ofte bærer hovedbyrden når det gjelder omsorgsarbeidet for familiemedlemmer, advarer rapporten at det er sannsynlig at denne forskjellen vil øke i takt med en aldrende befolkning.

Når kvinner blir betalt, betales de i gjennomsnitt 24 prosent mindre enn menn, og besitter mindre enn en fjerdedel av alle ledende bedriftsstillinger globalt.

- For å redusere denne ulikheten trengs det nye politiske tiltak, som for eksempel bedre tilgang til betalte omsorgstjenester. Blant endringene som trengs er sikring av likelønn, tilbud om betalt foreldrepermisjon, og tiltak mot diskriminering og eksluderende sosiale normer som hindrer mange kvinners tilgang til betalt arbeid. Dette ville gjøre det mulig å dele byrden for det ubetalte omsorgsarbeidet jevnere, og gi kvinner et reelt valg om å gå inn i arbeidslivet, sier UNDP-leder Helen Clark.

Globalisering og den digitale revolusjonen er tveeggede sverd

Globalisering og teknologiske endringer fører til økende polarisering av arbeidslivet. «Det har aldri vært et bedre tidspunkt for å være en arbeider med høy kompetanse. Samtidig er det ikke et godt tidspunkt å være ufaglært på. Dette fører til økende forskjeller,» sier rapportforfatter Selim Jahan. Høykompetente arbeidere og de som har tilgang til teknologi og internett har nye muligheter når det gjelder arbeidstype og arbeidsmåte. I dag er det mer enn syv milliarder mobiltelefonabonnement, 2.3 millarder mennesker eier en smarttelefon, og 3.2. millarder har tilgang til internett. Dette har ført til mange endringer i arbeidslivet – for eksempel fremveksten av e-handel og internasjonal konkuranseutsetting av banktjenester, IKT-støtte, og andre tjenester.

På tross av nye muligheter er det allikevel mange jobber som har blitt usikre, og de digitale skillelinjene eksisterer fortsatt, viser rapporten.

I 2015 hadde 81 prosent av husholdninger i utviklede land tilgang til internett, men bare 34 prosent i utviklingsland, og i de minst utviklede landene hadde 7 prosent tilgang.

Det er forventet at mange typer rutinearbeid, for eksempel kontorarbeid, vil forsvinne eller erstattets av datamaskiner, advarer rapporten, og mange arbeidere står overfor usikre tider. I følge Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) står 61 prosent av verdens arbeidstakere uten arbeidskontrakt, og bare 27 prosent av verdens befolkning er dekket av sosiale velferdsordninger.

Bærekraftige arbeidsplasser, muligheter for nåværende og fremtidige generasjoner

Rapporten understreker nøkkelrollen som arbeid kan spille for å oppnå bærekraftsmålene. Den typen arbeid mange av oss gjør er nødt til å bli forandret hvis våre økonomier og samfunn skal kunne oppnå lave utslipp og motstandyktighet mot klimaendringer i fremtiden. Disse endringene vil påvirke hvordan morgendagens arbeidsmarked ser ut, fastslår rapporten. Grønn vekst vil føre til nye typer arbeid, måten nåværende arbeid gjøres på vil forandres, og noen typer arbeid vil forsvinne. Disse endringene bør støttes av systemer for sosial trygghet og sikkerhet.

Rapporten hevder at bærekraftsmålene kan fremme muligheter for arbeid. Beregninger viser at rundt 45 millioner flere helsearbeidere trengs for å møte målene, noe som kan føre til en økning i antall helsearbeidere globalt fra 34 millioner i 2012 til 79 millioner i 2030.

En ny agenda for arbeid

Mens politiske tiltak rettet mot det nye arbeidslivet vil være forskjellige fra land til land, vil tre hovedområder være spesielt viktige om myndigheter og sivilsamfunn skal utnytte mulighetene og minimere skadene fremover:

  • En ny sosial samfunnskontrakt mellom myndigheter, sivilsamfunn og privat sektor, for å sikre at hele befolkningen, spesielt de som jobber utenfor den formelle sektoren, får komme med sine innspill når politikk utformes.
  • En global avtale mellom myndigheter for å sikre arbeideres rettigheter og velferd over hele verden
  • En agenda for anstendig arbeid, som gjelder alle arbeidere, og vil fremme organisasjonsfrihet, likestilling, sikkerhet og verdighet i arbeidslivet

For mer informasjon

Trygve Ølfarnes 
Deputy Director 
trygve.olfarnes@undp.org
+47 94156028

UNDP Rundt om i verden

Du er her UNDP Norge Representasjonskontor
Gå til UNDP globalt