Haiti: Fra gjenoppbygging til bærekraftig utvikling

14.jan.2016

12. januar 2010 ble Haiti rammet av et katastrofalt jordskjelv med 7.0 i styrke. Over 200,000 mennesker omkom, 1,5 millioner måtte forlate hjemmene sine og over 300,000 bygninger ble ødelagt.

Etter den tid har Haiti gjenoppbygget en betydelig del av boliger og infrastruktur og oppnådd betydelig sosioøkonomisk framgang. Stadig flere barn går på grunnskolen, dette gjelder både jenter og gutter. Spredningen av HIV/AIDS er stabilisert og nesten 70 prosent av alle husholdninger har nå tilgang til bedre drikkevann. Dette er framskritt som virket umulige i begynnelsen av 2010.

Haiti beveger seg i retning av langsiktig bærekraftig utvikling, men står fremdeles overfor betydelige utfordringer. Det politiske systemet er fremdeles skjørt, det finnes få bærekraftige jobber og miljøet er fremdeles like sårbart i dag som det var for seks år siden.

Støtte fra UNDP

UNDP legger vekt på langsiktig støtte som bidrar til oppbygging av et Haiti som er strukturelt stødig, motstandsdyktig og bærekraftig. Styresett, reduksjon av risiko forbundet med naturkatastrofer, og miljøvern står sentralt i arbeidet vi utfører i samarbeid med Haitis myndigheter, privat sektor og internasjonale organisasjoner.

Styresett og rettssikkerhet

Økt kapasitet og ressurser for offentlig administrasjon er en prioritet, ettersom 30 prosent av Haitis offentlige ansatte omkom under jordskjelvet. UNDP tar sikte på å støtte økt effektivitet med vekt på rettferdighet, demokratiske valg, og bedre regional- og byplanlegging.

I 2015 bisto UNDP med å oppdatere de interne retningslinjene for juridiske organer (5 ankedomstoler, 18 tingretter og 179 fredsdomstoler).

Siden 9. august i fjor har det foregått en viktig valgprosess som skal resultere i en fornyelse av alle landets demokratisk valgte institusjoner, inkludert alle lokale myndighetsrepresentanter, de to kamrene i parlamentet, og presidentskapet. UNDP håndterer de samlede valgmidlene i tett samarbeid med internasjonale partnere og MINUSTAH (FNs fredsbevarende styrke i Haiti). Sammen støtter vi valgdeltakelse og demokratiutdanning med fokus på kvinner og ungdom, og styrker kapasiteten til det nasjonale valgtinget og det nasjonale identifikasjonskontoret.

Gjenoppbygging og fattigdomsbekjempelse

Å oppfordre jordskjelvrammede Haitiere til å returnere trygt til sine nabolag og å gå tilbake til sine daglig liv er viktig for UNDPs tilnærming til rekonstruksjon. Nesten 100 prosent av 10 millioner kubikkmeter bygningsmaterialer og annet avfall etter jordskjelvet er fjernet fra gatene og 20 prosent av dette er gjenvunnet.

Over 96 prosent av menneskene som måtte forlate hjemmene sine har nå fått flyttet tilbake (60,801 personer lever fremdeles i 45 små leirer). I 2015 ferdigstilte UNDP arbeidet med å bygge seks skoler for til sammen 1040 barn. UNDP støttet også yrkesutdanning innen avfallshåndtering gjenvinning, jordskjelvsikret konstruksjon og beskyttelse av elvebredder.

UNDP lanserte IDE-prosjektet (Laboratorium for innovasjon og økonomisk utvikling), for opplæring av unge entreprenører, i samarbeid med departementet for handel og industri i 2014. De som blir utvalgt av IDE-prosjektet får profesjonell opplæring i bedriftsledelse og blir veiledet av en mikrofinans-institusjon i å etablere sin virksomhet.

Reduksjon av katastroferisiko

Haiti er ofte utsatt for naturkatastrofer. Å øke motstandsdyktigheten er derfor en prioritet, og UNDP støtter landets direktorat for sivil beskyttelse med å styrke forberedelsene for krisesituasjoner, sette i verk et nasjonalt styringssystem for katastroferisiko, forbedre risikostyring og utvikle mer langsiktige prosjekter som støtter opp om gjenoppbygging og bærekraftig utvikling.

I 2015 ble 63 operatører og teknikere fra Haitis nasjonale utstyrssenter (National Centre of Equipment) trent opp, og den første veiledningen for risikostyring i byområder (på fransk) ble lansert med finansiering fra EU.

Miljø

Skader på økosystemet og mangel på skog øker Haitis sårbarhet overfor naturkatastrofer. Med bakgrunn i de betydelige miljømessige forskjellene mellom ulike regioner i Haiti hjelper UNDP landet med forvaltning av økosystemer, og spesielt med dreneringsbassenger, tilpasning til klimaendringer og bruk av alternative energikilder.

I 2015 leverte Haiti sitt nasjonalt bestemte planlagte bidrag som la frem en reduksjon av utslipp fra 5 prosent til 31 prosent innen 2030.

Kampen mot AIDS og tuberkulose

I 2015 mottok 93 prosent av TB og HIV-positive pasienter behandling for co-infeksjon og 2461 HIV-positive, gravide kvinner ble gitt antiretroviral behandling for å forhindre smitte fra mor til barn.

Seks år etter jordskjelvet på Haiti kan vi se store fremskritt i retning av en bærekraftig og inkluderende utvikling, men det er fremdeles en rekke utfordringer som må møtes i tiden som kommer. Mange av disse utfordringene oppstår og blir forsterket av klimaendringer, et sårbart miljø og et skjørt politisk system. UNDP og samarbeidspartnere er tilstede i Haiti for å bygge motstandsdyktighet for landet. 

For mer informasjon

Trygve Ølfarnes 
Deputy Director 
trygve.olfarnes@undp.org
+47 94156028

UNDP Rundt om i verden

Du er her UNDP Norge Representasjonskontor
Gå til UNDP globalt