UNDP oppnår klimanøytralitet i sin globale virksomhet

19.jan.2016

-UNDP har forpliktet seg til å minimere miljøkonsekvensene av egen virksomhet og å oppnå klimanøytralitet, sier UNDP-leder, Helen Clark. -Ved å demonstrere at vi driver vår virksomhet på en ressurseffektiv, bærekraftig og ansvarlig måte, styrker UNDP sin globale posisjon som en sterk og pålitelig partner.

Klimanøytralitet oppnås ved å måle, redusere og utligne klimagassutslipp (GHG-utslipp). Organisasjoner som UNDP følger industripraksis for å estimere GHG-utslipp, tar grep for å redusere utslipp, og dersom utslippene ikke kan unngås, kjøper prosjekt-kreditter som finansierer tiltak for å motvirke klimaendringer.

Hvert år foretar UNDP en global undersøkelse av virksomhetsrelaterte GHG-utslipp fra sitt hovedkvarter, samt regionale - og landkontorer (dette utgjorde 68,733 tonn i 2014). Deretter blir tiltak som energisparende belysning, transport og IT-utstyr, og renovasjon av bygg igangsatt for å redusere utslipp. Over 20 UNDP-kontorer har nå installert, eller er i gang med å installere, photovoltaiske (PV) strømsystemer for å redusere GHG-utslipp og sikre kontorenes energiforsyning.

Noen utslipp, som de forårsaket av flyreiser og oppvarming av lokaler, er vanskelige å unngå. For å utligne denne byrden på klima, kjøper UNDP sertifiserte utslippsreduksjoner (CERs) fra FNs tilpasningsfond, etablert av Kyotoprotokollen under UNFCCC (UN Framework Convention on Climate Change). CER er en type karbonkvoter utstedt av Den grønne utviklingsmekanismen (CDM) for utslippsreduksjoner som er oppnådd og verifisert under Kyotoprotokollens regler. Tilpasningsfondets inntekter fra salg av CER går til å støtte prosjekter som fremmer klimarobust økonomisk utvikling og bærekraftige levebrød i verdens fattigste lokalsamfunn.

UNDPs globale femårsmål er å fortsette å utligne utslipp og samtidig redusere samlede utslipp med 10 prosent. UNDP oppfordrer andre offentlige og private partnere til å foreta liknende reduksjoner for å bidra til de globale målene for motvirkning av klimaendringer.

UNDPs satsning kommer samtidig med at 196 land har blitt enige om en ny global klimaavtale under UNFCCC. Parisavtalen forplikter alle land til å begrense sine GHG-utslipp til et nivå som holder den globale økningen i gjennomsnittstemperatur «godt under 2°C» sammenliknet med før-industriell tid. Avtalen blir sett på som et avgjørende steg i innsatsen for å takle klimaendringene.

UNDP har vært en sterk tilhenger av COP21-prosessen, ledet av UNFCCC, og har bistått 43 land i ferdigstillingen av sine klimaplaner, eller nasjonalt bestemte bidrag (INDCs), som var et avgjørende element i Parisavtalen.

Om UNDP

UNDP støtter arbeidet med å utrydde fattigdom, redusere forskjeller og ekskludering i over 170 land og territorier. UNDP bistår land i å utvikle politikk, lederskap, partnerskap, institusjonell kapasitet og bygge motstandsdyktighet for å ivareta oppnådde utviklingsresultater. UNDP er den største bidragsyteren i gjennomføring av tiltak for å motvirke klimaendringer og programmer for klimatilpasning i FN-systemet, og opprettholder en portfolio på 20 milliarder kroner, bestående av arbeid med forebyggende tiltak og klimatilpasning i 140 land.

For mer informasjon

Trygve Ølfarnes 
Deputy Director 
trygve.olfarnes@undp.org
+47 94156028

UNDP Rundt om i verden

Du er her UNDP Norge Representasjonskontor
Gå til UNDP globalt