Middelklassen i Øst-Europa og Sentral-Asia er tredoblet siden 2001

16.feb.2016

Istanbul – Middelklassen i land i Øst-Europa og Sentral-Asia har vokst fra rundt 33 millioner mennesker i 2001 til 90 millioner i 2013, viser en ny studie fra UNDP.

- Det som skjer i denne regionen er på mange måter forskjellig fra hva som skjer i resten av verden. Andelen av mennesker som lever på mellom US$10 og US$50 har økt i de fleste av disse landene, sier Direktør for UNDPs regionale byrå for Europa og samveldet av uavhengige stater, Cihan Sultanoğlu. Over den samme perioden falt andelen av mennesker i regionen som lever i fattigdom fra minst 46 millioner i 2001 til nærmere 5 millioner i 2013.

- Men regionens fremskritt er truet, og oppmerksomheten må rettes mot å bedre mulighetene for bærekraftig utvikling, legger hun til. Med en fallende pris på varer, reduserte pengeoverføringer og lav økonomisk vekst i Europa, Russland og mye av regionen, forsvinner muligheter for inntekts- og jobbskapning.


For eksempel er andelen arbeidstakere med en usikker arbeidssituasjon i Albania, Aserbajdsjan, Georgia, Kirgisistan og Tadsjikistan allerede anslått til nær 50 prosent, mens mange grupper er helt ekskludert fra arbeidslivet.


Ifølge studien vil det å investere i likestilling mellom kjønnene både forbedre situasjonen for kvinner vesentlig, og akselerere økonomisk vekst og velstandsnivået for hele regionen. Formalisering av sysselsetting for ulønnet omsorgsarbeid ville for eksempel øke arbeidsmuligheter for kvinner kraftig.


For det andre, vil regionen tjene på å legge til rette former miljømessig bærekraftige utviklingsmodeller. Mange land avhenger nå av utvinning og foredling av ikke-fornybare fossile brensler, mineraler og ikke-jernholdige metaller. ‘Grønn vekst’ bidrar til diversifisering av økonomier og jobbskapning, og reduserer samtidig utslipp av karbon og andre miljøforringelser.


For det tredje, er forbedring i styresett nødvendig for å sikre folks deltakelse i samfunnet og økonomien, og for å bedre leveranse av grunnleggende sosialtjenester. Korrupsjon er en stor bekymring blant innbyggerne i alle landene i regionen, og er ofte toppet kun av bekymringer for økonomien og lav levestandard.


Ulikheter og ekskludering står sentralt i bærekraftsmålene. FNs medlemsland har forpliktet seg til å utrydde fattigdom, bekjempe ulikheter, bygge fredelige, inkluderende og motstandsdyktige samfunn, og sikre planetens fremtid og kommende generasjoners velstand.

Studien, som ble presentert på Instanbul Development Dialogues denne måneden, vil lede an for publiseringen av UNDPs neste Regional Human Development Report senere i år.

 

For mer informasjon

Trygve Ølfarnes 
Deputy Director 
trygve.olfarnes@undp.org
+47 94156028

UNDP Rundt om i verden

Du er her UNDP Norge Representasjonskontor
Gå til UNDP globalt