Global konferanse i Oslo: Ungdomsarbeid er nøkkelen til forebygging av voldelig ekstremisme

18.mar.2016

Ilwad Elman. Foto: Eivind Oskarson (UNDP).


Oslo, 18. mars 2016 -Ungdom er den største uutnyttede ressursen i verden, sa menneskerettighetsaktivist Ilwad Elman fra Somalia. Hun er grunnlegger av Elman Peace and Human Rights Centre, en organisasjon som blant annet jobber med å reintegrere tidligere Al-Shabaab-soldater tilbake i samfunnet.

Elman, som nylig deltok på et møte om forebygging av voldelig ekstremisme arrangert av FNs utviklingsprogram (UNDP) i Oslo, understreket at finansieringen av tiltak for ungdom som er i faresonen for å bli engasjert i voldelig ekstremisme er for lav.

-Radikal ungdom kan være en drivkraft for å skape positive endringer i samfunnet, men det er viktig at man ikke beveger seg i en voldelig retning. Destruktive holdninger må snues i en positiv, konstruktiv retning, sa hun.

Møtet understreket at ungdom utgjør en avgjørende målgruppe for forebygging av voldelig ekstremisme. Unge menneskers søken etter idealisme og mening, samt behovet for tilhørighet må kanaliseres i positiv retning, ble det hevdet.

Dette og andre temaer relatert til forebygging av voldelig ekstremisme ble diskutert av deltakere fra mer enn 40 land på et globalt møte 14. – 16. mars. UNDPs Oslo Governance Centre var vertskap for nærmere 140 representanter fra media, utviklingssektoren, trossamfunn, tankesmier, FN-organisasjoner, justissektoren, akademia, myndigheter, og sivilt samfunn.

Målet med det internasjonale møtet som ble åpnet av statssekretær i Utenriksdepartementet, Tore Hattrem og assisterende generalsekretær i FN, Magdy Martínez-Solimán, var å samle ledende eksperter fra ulike bakgrunner fra hele verden for å dele og diskutere erfaringer innen forebygging av voldelig ekstremisme.

UNDP jobber sammen med FNs avdeling for politiske saker for å forebygge voldelig ekstremisme ved å ta i betraktning både politiske- og utviklings-aspekter av problemet. Dette arbeidet går blant annet ut på å skape dialog mellom stridende parter, fremme toleranse og skape effektive mekanismer for å beskytte minoriteter.

-Folk som arbeider innen bistand har i praksis blitt fredsaktivister, skrev Magdy Martínez-Solimán nylig i et debattinnlegg i den engelske avisen The Guardian.

UNDP arbeider blant annet i Tajikistan for å vurdere sosialøkonomiske pådrivere  for voldelig ekstremisme med fokus på ekskludering og mangel på muligheter for unge. I Pakistan støtter UNDP arbeidet med å identifisere mentorer for unge, og å skape arbeidsplasser. I Irak hjelper UNDP myndighetene med å re-etablere sosiale tjenester, gjenoppbygge infrastruktur og skape jobber i områder som er gjenerobret fra IS.

Dr. Alma Abdul-hadi Jadallah, president i organisasjonen Kommon Denominator, hevdet at mange religiøse ledere er dårlig forberedt på å håndtere voldelig ekstremisme. Bedre dialog og samarbeid med disse viktige ressurspersonene - mennesker som ofte har en høy posisjon i lokalsamfunnet - er avgjørende for forebygging og motvirkning.

Pastor James Wuye og Imam Mohammad Ashafa fra Nigeria deltok i en paneldebatt om trosbaserte organisasjoner og religiøse ledere. De var enige om at det ikke er religion som er problemet, men personer som misbruker religion for egen vinning og makt. Pastoren og Imamen pekte på at det flere steder er upopulært med samtaler og vennskap mellom mennesker tilhørende ulike religioner. Slike holdninger skader arbeidet for å forebygge ekstremisme, der dialog mellom trossamfunn og mennesker står sentralt for å skape forståelse og toleranse. 

Det ble påpekt at det trengs bedre forståelse av kjønnsdynamikk i voldelig ekstremisme, spesielt innen politiske tiltak rettet mot forebygging. Kvinner spiller en viktig rolle, men dette blir ofte ignorert. Fauziya Abdi Ali fra organisasjonen Women in International Security hevdet at kvinner ofte kan framstå som mer samlende enn menn og at de derfor bør spille en mer sentral rolle i forebyggende arbeid. 

Under møtet ble også medias rolle i forebygging trukket fram som svært sentral. TV-profilen Joseph Warangu fra Africaonair la vekt på at man må holde diskusjoner i media og kommunikasjon på en enkel og inkluderende måte. Lokale medier må selv bestemme over innhold og innfallsvinkel, og ikke la seg overkjøre av betalt innhold fra internasjonale hjelpe- og utviklingsorganisasjoner. Man må lytte til lokale meninger og la disse synspunktene styre debatten i større grad, sa han. 

Toleranse og respekt for ulike meninger står sentralt i bærekraftsmålene, spesielt for mål 16 som sikter mot å ‘fremme fredelige og inkluderende samfunn med velfungerende rettssystemer og ansvarlige institusjoner på alle nivå.’

Patrick Keuleers, direktør for UNDPs avdeling for styresett og fredsbygging avsluttet møtet med å trekke fram viktigheten av en inkluderende utviklingsagenda i kampen mot voldelig ekstremisme.

–Forebygging av voldelig ekstremisme setter vårt arbeide med utvikling og styresett i en ny sammenheng - en global og regional sammenheng med direkte forbindelse til utfordringer som ulikhet og det faktum at altfor mange fortsatt blir stående utenfor i utvkilingen, sa Keuleers. 

I tillegg til diskusjon om ungdom, media og kjønnsroller, ble det også påpekt at forebygging av voldelig ekstremisme krever at underliggende årsaker blir blir tatt i betraktning. Politikkens rolle i å forbygge eller understøtte voldelig ekstremisme må erkjennes og forstås. Uten en politisk løsning og vilje til å gjøre slutt på marginalisering, ekskludering og undertrykkelse vil rekruttering til voldelig ekstrimisme fortsette. Et annet av hovedfokusområdene på møtet var den viktige rollen som mennesker og partnerskap spiller i kampen mot voldelig ekstremisme.

Møtet konkluderte etter tre dager med en diskusjon om UNDPs rolle som samarbeidspartner innen forskning, analyse og som pådriver, i tillegg til nødvendigheten av å ta forebygging av voldelig ekstremisme i betraktning i sitt utviklingsarbeide på najonalt og lokalt nivå.

Opptak fra konferansen er tilgjengelig på UNDPs Oslo Governance Centres YouTube-kanal.

For mer informasjon

Trygve Ølfarnes 
Deputy Director 
trygve.olfarnes@undp.org
+47 94156028

UNDP Rundt om i verden

Du er her UNDP Norge Representasjonskontor
Gå til UNDP globalt