Bærekraftsmålene er her… Hva nå?

01.apr.2016

Av Helen Clark, UNDP-sjef og tidligere statsminister i New Zealand.

Det er mange utfordringer når vi nå skal oppnå bærekraftsmålene i en verden som står ovenfor en rekke kriser av forskjellig slag. Hva betyr bærekraftsmålene for land der familier blir tvunget på flukt for å unngå konflikter, der stigende havnivå truer liv, levebrød og infrastruktur, og hvor økonomier kollapser grunnet epidemier eller terrorisme?

Det er tydelig at virkningene av slike trender ikke er begrenset til opprinnelsesstedet. De flommer over i naboland og langt videre, med regionale og globale konsekvenser som skaper utfordringer for mange land, både i nord og sør.

Bærekraftsmålene er både sammenkoblet og omfattende, og utfordrer oss til å finne innfallsvinkler til utvikling og framskritt i mange ulike sammenhenger og situasjoner, og til å fjerne flaskehalser som kan motvirke at alle får ta del i utviklingen.

       UNDP-sjef Helen Clark

Fire områder er grunnleggende for å nå bærekraftsmålene:

1) Sterkt nasjonalt eierskap og ledelse: Erfaringen med å implementere tusenårsmålene viste at de viktigste faktorene for å sikre framgang er sterkt lederskap som er forpliktet til globale mål og pådrivende, dyktige styringsinstitusjoner på nasjonalt og lokalt nivå for å sikre at den globale agendaen overføres til nasjonale strategier, budsjetter og handlinger. Vi må samarbeide tettere enn noen gang for å styrke kapasiteten i alle land, uavhengig av situasjonen i de enkelte land.

2) Aktive koalisjoner, engasjerte aktører og kunnskapsutveksling: 2030-agendaen må dra nytte av løsninger og erfaringer på tvers av land, interessegrupper og sektorer. Vår verden tilbyr nye og mangfoldige ressurser og teknologier. UNDP setter pris på sitt engasjement med OECD som støtter Det globale partnerskapet for effektivt utviklingssamarbeid som har som mål å maksimere effekten av utviklingssamarbeidet.

3) Ressursmobilisering: Addis Abeba-akkorden fra 2015 om finansiering for utvikling understreker at finansiering for utvikling krever langt mer enn tradisjonell bistand. Landene må ta i bruk alle former for finansiering – offentlig og privat, nasjonal og internasjonal, og miljø- og utviklingsfinansiering. En avgjørende utfordring vil være å sørge for at de fattigste og mest sårbare nås, og at offisiell utviklingsbistand (ODA) brukes på en måte som tiltrekker ytterligere finansiering fra lokale og nasjonale kilder. For eksempel bidrar UNDPs og OECDs Tax Inspectors Without Borders-initiativ til å hjelpe skattemyndighetene i utviklingsland til å få tilgang til den beste kompetansen innen skatterevisjon for å øke skatteinntektene.

4) Solid oppfølging: 2030-agendaen utfordrer alle land til å bedømme sin egen fremgang. Gode mekanismer for ansvarliggjøring og ferske, detaljerte data er blant minstekravene til utforming, oppfølging og evaluering av fremgangen mot å nå bærekraftsmålene. UNDP og OECD samarbeider tett for å støtte datadreven beslutningstaking ved å gi tilgang til åpne, nye og nyttige data gjennom det nye Globale partnerskapet for data innen bærekraftig utvikling.

2030-agendaen ble vedtatt av 193 stater, men myndigheter kan ikke styre agendaen alene. Vi trenger lederskap fra det multilaterale systemet. UNDP jobber innen FNs utviklingsgruppe (UNDG) for å gjennomføre en felles tilnærming til å nå av bærekraftsmålene. Vi kaller vår tilnærming for «MAPS» - som står for mainstreaming, akselerasjon og policy-støtte. Dette betyr at FNs utviklingssystem vil arbeide på landnivå for å:

  • Etablere agendaen på nasjonalt og lokalt nivå (Mainstreaming);
  • Rette ressurser mot å fjerne flaskehalser som hindrer bærekraftig utvikling (akselerasjon); og
  • Stille FNs tematiske ekspertise til rådighet på en effektiv og helhetlig måte (policy-støtte).

UNDP er FNs utviklingsorganisasjon. Med sitt brede arbeidsområde og ansvar for å lede koordinering av FNs utviklingssystem er UNDP tilrettelagt for å støtte myndigheter i å være pådrivere for bærekraftsmålene, fremme folks engasjement og skape de brede partnerskapene som er nødvendig for at vi skal lykkes i å nå bærekraftsmålene. Vi vil også støtte evalueringsprosessene på globalt nivå og den helt avgjørende rapporteringen på bærekraftsmålene på nasjonalt nivå.

Vi ser frem til å fortsette vårt nære samarbeid med OECD i løpet av 2030-agendaens varighet - for å styrke analyse så vi kan støtte utforming av gode politiske avgjørelser, utvikle globale partnerskap, bidra til å sette i gang den nødvendige datarevolusjon, og fremme innovative finansieringsløsninger for å sikre gjennomføringen av agendaens ambisjoner. Målet er at alle mennesker overalt kan oppnå velvære, og å beskytte miljøet for fremtidige generasjoner.

Denne saken ble først publisert på OECDs hjemmesider. 

For mer informasjon

Trygve Ølfarnes 
Deputy Director 
trygve.olfarnes@undp.org
+47 94156028

UNDP Rundt om i verden

Du er her UNDP Norge Representasjonskontor
Gå til UNDP globalt