Menneskelig utvikling - veien fremover

21.apr.2016


Human Development Report (HDR) for 2016 blir den 25. utgaven av rapporten. Siden begynnelsen har disse rapportene hatt stor innflytelse innen utviklingsfeltet, vært gode verktøy for å vurdere menneskers levestandard og velferd, og har gitt grunnlag for utforming av politiske vedtak.

Men verden er annerledes i dag enn i 1990. Vi har sett imponerende fremgang innen reduksjon av fattigdom, utvidet tilgang til utdanning og på mange andre områder. Likevel har fremskrittene vært ujevnt fordelt, og det er fortsatt mennesker som lever med betydelige mangler i dag. I mellomtiden har noen utfordringer, spesielt klimaendringer, blitt mer presserende. Større grad av globalisering og rask teknologisk endring gir nye muligheter, men utgjør også en risiko for ekskludering. 2030-agendaen for bærekraftig utvikling viser til at det er et stort behov for en endring i utviklingsagendaen slik at ingen blir etterlatt.

Fra et utviklingsperspektiv er tiden kommet til å fokusere på tre grunnleggende aspekter: å utvide grensene av utviklingsparadigmet, gjennomgå metoden for måling av menneskelig utvikling, vurdere de politiske alternativene knyttet til ulike strategier, og fokusere på institusjoner på et statlig og globalt nivå. Dette er grunnen til at temaet for jubileumsutgaven av HDR er «Human Development – the Way Ahead».

Utvide grensene for tenkning rundt menneskelig utvikling


2016-rapporten tar sikte på å utvide grensene for tenkning rundt menneskelig utvikling ved å se på de konseptuelle forholdene som ikke har blitt utredet i tidligere rapporter. Dette inkluderer uutforskede spørsmål som: balansen mellom individuelle og samfunnsmessige valg, hvordan ulike valg måles opp mot hverandre (valgenes hierarki), og hvordan et valg har påvirkning på verden rundt deg (valgenes sammenheng).

For å utvide grensene for dette rammeverket, er det viktig å se nærmere på temaer fra tidligere rapporter som fortjener videre utforskning i lys av dagens skiftende verden. Dette gjelder spesielt temaer som menneskelig sikkerhet, deltakelse og miljømessig bærekraft, å utforske forhold som er avgjørende for transformativ endring i utviklingsagendaen, samt normative spørsmål som sosial rettferdighet og rimelighet, toleranse og ikke-vold, mangfold og likestilling.

Når man vurderer utviklingsresultater vil fokuset være på hvordan en kan sikre at de mest vanskeligstilte får fullt utbytte av utviklingen. Det å vurdere både kvantitet og kvaliteten av utvikling er avgjørende. Barn kan for eksempel fullføre grunnskolen, men med mindre de kan lese eller skrive skikkelig representerer ikke dette en bærekraftig menneskelig utvikling.

2016-rapporten vil også gå gjennom noen av de eksisterende indeksene, og supplere vurderingen av menneskelig utvikling ved å vurdere spørsmål som stilles i undersøkelser knyttet til miljømessig bærekraft, menneskelig sikkerhet, deltakelse, osv. Den vil også undersøke hvordan mål for velferd og lykke (for eksempel Gross Happiness Index) kan gi ny innsikt i menneskelig utvikling. Målet er å oppnå en mer omfattende, konsis og sammenhengende måte for å måle menneskelig utvikling.

På politikkfronten vil rapporten forsøke å definere et sammenhengende rammeverk for politisk analyse, forankret i metoder fra utviklingsfeltet, med vekt på både hva slags politiske tiltak som er nødvendig og hvordan de kan gjennomføres.

Vår utfordring er å utnytte gevinster av oppnådd kunnskap og forståelse for å sikre at både rammeverket og rapportene motiverer til positive endringer i folks liv, opprettholder kontinuitet med grunnleggende prinsipper og tilnærminger, og forblir relevant og nyttig for å oppnå 2030-agendaen for bærekraftig utvikling. 2016 rapporten representerer en intellektuell øvelse som tar sikte på å løse denne utfordringen.

For mer informasjon


Trygve Ølfarnes 
Deputy Director 
trygve.olfarnes@undp.org
+47 94156028

UNDP Rundt om i verden

Du er her UNDP Norge Representasjonskontor
Gå til UNDP globalt