Evalueringsrapport: Historisk prosess førte til enighet om 2030-agendaen og bærekraftsmålene

11.jun.2016

Under et møte om tusenårsmålene i 2010 bad FNs medlemsland generalsekretær Ban Ki-moon om å starte en konsultasjonsprosess for å skape en post-2015-agenda som skulle være bredere, mer ambisiøs, og ta for seg dette århudrets store globale utfordringer—det vi nå kjenner som Agenda 2030 og bærekraftsmålene.

Arbeid innen en rekke områder ble satt i gang for å skape det globale utviklingsrammeverket. Både UNDP og andre FN-organer engasjerte seg for å gjøre diskusjonene om post-2015-agendaen åpne, inkluderende og i tråd med FNs prinsipper og verdier.

Mot slutten av prosjektet hadde nesten 100 nasjonale konsultasjoner, 11 globale tematiske konsultasjoner, seks globale konsultasjoner om gjennomføring av agendaen, og pilotøvelser med illustrative mål i ti land funnet sted. I tillegg utførte prosjektet «My World» en undersøkelse på internett med et deltakelsenivå av historiske dimensjoner, på nærmere 10 millioner personer.

Evalueringen av prossessen hadde to hovedmål:

· Vurdere betydningen av denne globale høringsprosessen for utformingen av bærekraftsmålene og post-2015-agendaen;

· Trekke lærdom av den globale konsultasjonsprosessen.

Evalueringen konkluderte med at det var gunstig å åpne opp den globale prosessen for utforming av agendaen og dermed skape rom for at medlemsland, sivilsamfunn og andre interesserte kunne bidra. Prosjektets innovasjonsevne er vurdert som høy på grunn av den enestående skalaen, ambisjonene og innsyn i resultater. Det har inspirert innovasjon på både landnivå og globalt nivå.

Utformingen av konsultasjonene bidro til en bred, helhetlig agenda og til inkludering av mål  som for eksempel nummer 10 (redusere ulikhet) og nummer 16 (fremme fredelig og inkluderende samfunn).

UNDPs posisjonering, det å ta på seg lederrollen ved å arrangere prosjektet, var spesielt verdsatt i forhold til utforming, ressursmobilisering og gjennomføringssanordninger for prosjektet og muliggjorde en felles FN-innsats.

Prosjektet mobiliserte og engasjerte en bred koalisjon av interessenter av enestående omfang og mangfold, den inkluderende tilnærming har bidratt til økt forståelse og eierskap blant medlemslandene og muliggjort formidling av innspill som har påvirket en 2030 agenda som er av universell relevans og som tar i betraktning kompleksiteten av integrert utvikling og bærekraftig fattigdomsbekjempelse.

Med andre ord synes prosjektet å bekrefte hypotesen om at åpen og inkluderende deltakelse bidrar til å oppnå universell enighet om en agenda av global relevans, som er allment forstått, eies av flere interessenter og som er ambisiøs. Nå vil en enda større utfordring bli å opprettholde denne brede koalisjonen for å omgjøre 2030-agendaen til konkrete handlingsplaner på landnivå og til å ta ansvar for gjennomføringen av dem.

For mer informasjon

Trygve Ølfarnes 
Deputy Director 
trygve.olfarnes@undp.org
+47 94156028

UNDP Rundt om i verden

Du er her UNDP Norge Representasjonskontor
Gå til UNDP globalt