Klima-avtalen er signert. Nå er det på tide å handle.

30.nov.2016

Verden feiret da klimaavtalen ble nådd i Paris i fjor. Mindre enn et år senere, har denne avtalen trådt i kraft. Dette er en bemerkelsesverdig prestasjon. Nå er behovet for hurtig og effektiv klimahandling prekært.

Full implementering av Paris-avtalen krever at ikke-bærekraftig energibruk, avskoging, og andre katalysatorer for drivhusgasser må bli håndtert. Målet er å bygge en null-utslipp, klima-robust og bærekraftig fremtid. Med dette i tankene, må vi nå fokusere på å følge veien som ble fastsatt i Paris.

De endringene som kreves vil ta mange år med hardt arbeid og milliarder av kroner i investeringer for å ha en positiv effekt. Men dersom vi kollektivt forplikter oss til denne fremtiden, vil vi også skape arbeidsplasser, forbedre offentlige helsesystemer, stimulere til innovasjon, beskytte økosystemer og bevare vannressurser - bare for å nevne noen av fordelene med å forebygge og tilpasse seg klimaendringene.

For land rundt om i verden, innebærer den nye "æraen av gjennomføring" av Paris-avtalen å omforme sine klimaforpliktelser til handling. UNDP kan bistå land i å anvende nødvendige verktøy og mobilisere ressurser som gjør umiddelbar handling mulig.

Tre punkter vil sikre raske overganger fra gode intensjoner til handling.

·        For det første, er tilgang til finansiering grunnleggende viktig. For mange land betyr dette å mobilisere nasjonale ressurser på tvers av sektorer og departementer. For andre, betyr det også å søke bilateral og multilateral støtte. Men for alle land betyr det at klimaprogrammer må tiltrekke seg både offentlige og private investeringer.

I UNDPs erfaring, blir tilgang til klimafinansiering styrket når aktive miljøer er på plass. Politikk og retningslinjer som hindrer offentlige og private investeringer i bærekraft må fjernes.

·        For det andre er støtte til kapasitetsbygging avgjørende. Mange land har allerede gjort ambisiøse forpliktelser til klimatiltak og støtte er nødvendig for å bygge opp de institusjonelle og tekniske apparatene trengs for å oppnå dem. UNDP, med sin klimahandling-portefølje er forpliktet til å bistå med dette.

Klimasårbare land trenger støtte NÅ til å bygge motstandskraft mot et stadig mer ustabilt klima som truer både liv og livsgrunnlag for innbyggerne. Nylig brakte orkanen Matthew store ødeleggelser på Haiti. Orkanen jevnet boliger med jorda og ødela infrastruktur, mer enn 500 mennesker omkom, og hundretusener ble rammet. I det østlige og sørlige Afrika har El Niño bidratt til den verste tørken en rekke land har sett på tretti år, og setter mange millioner mennesker i fare for mat- og vannmangel og tap av levebrød.

Investering i ny teknologi og tilpasning til klimaendringene er nøkkelen til suksess. Bedre tilpassede avlinger, infrastruktur for vannforsyning, risikoforsikringer, varslingssystemer og katastrofeberedskap er en del av løsningen. I Malawi, som var hardt rammet av den siste tørken, og som opplevde alvorlige oversvømmelser året før, vil et nytt prosjekt finansiert gjennom Det grønne klimafondet gi mulighet til bruk av klimainformasjon og varslingssystemer i stor skala.

 

 

For å levere inkluderende, null-utslipp, klimatilpasset utvikling i en skala og i et tempo som kreves, er det absolutt nødvendig at sterke partnerskap er med å danne grunnlaget for dette. Myndigheter, bilaterale og multilaterale partnere, privat sektor, det sivile samfunn og filantroper alle viktige roller.

Nå som land møtes på COP22 i Marrakech for neste runde med klimaforhandlinger er tiden inne til å høste fordelene av inkluderende vekst, innovasjon og bærekraft.

For de av oss som arbeider for å støtte dette arbeidet på landnivå, er våre roller og vårt ansvar klart: støtte handling hvor og når det er mulig.

Avtalen ble gjort i Paris. La oss nå vende oppmerksomheten mot tiltak for en bærekraftig fremtid.

Av Helen Clark, leder av FNs utviklingsprogram (UNDP) og tidligere statsminister i New Zealand

For mer informasjon

Trygve Ølfarnes

Deputy Director

trygve.olfarnes@undp.org

UNDP Rundt om i verden

Du er her UNDP Norge Representasjonskontor
Gå til UNDP globalt