2030-agendaen for bærekraftig utvikling

«I år har verdens ledere en enestående mulighet til å føre verden inn på veien som leder til inkluderende, bærekraftig og motstandsdyktig utvikling» - Helen Clark, UNDP-sjef.

Paul Ladd, sjef for post-2015 utviklingsagendaen i UNDP, snakker om 2015 - året hvor verdens land vil vedta en ny utviklingsagenda og en ny global klimaavtale.

Hva er 2030-agendaen for bærekraftig utvikling?

Den 25. September 2015 møtes alle FNs medlemsland i New York for å vedta en agenda for bærekraftig utvikling frem mot 2030, sammen med 17 bærekraftsmål, også kjent som de globale målene for bærekraftig utvikling. 2030-agendaen tar sikte på å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og urettferdighet og håndtere klimaendringene innen 2030.

Bærekraftsmålene bygger på tusenårsmålene, som er åtte mål verden vedtok i 2000 for å bekjempe fattigdom og sult, sørge for likestilling, og gi alle tilgang til rent vann og gode sanitærforhold. Det har skjedd enorme fremskritt mot å oppnå tusenårsmålene, noe som viser verdien av en samlet agenda med bestemte mål. På tross av suksessen har verden ikke utryddet den uverdige fattigdommen for alle.

De nye globale målene, og den bredere agendaen for utvikling, tar i mye større grad enn tusenårsmålene opp de bakenforliggende årsakene til fattigdom og det universelle behovet for utvikling som gjelder alle mennesker.

UNDP-sjef Helen Clark uttaler: ”Denne avtalen markerer en viktig milepæl i å føre verden inn på en inkluderende og bærekraftig kurs. Hvis vi alle jobber sammen har vi mulighet til å møte befolkningers håp om fred, velferd, velvære og å ta vare på planeten vår.”

Nå vil bærekraftsmålene fullføre arbeidet som tusenårsmålene startet, og sikre at ingen faller utenfor.

Hva er de foreslåtte bærekraftsmålene?


Alle de 17 bærekraftsmålene henger sammen med UNDPs strategiske plan og fokusområder: Bærekraftig utvikling, demokratisk styresett og fredsbygging, og motstandsdyktighet mot klimaendringer og katastrofer. Mål nummer 1 om fattigdom, mål nummer 10 om ulikhet og mål nummer 16 om styresett er spesielt viktige for UNDPs nåværende arbeid og langsiktige planer.

For å lykkes er det avgjørende å ha en helhetlig tilnærming til å støtte fremgang på tvers av målene, og UNDP har en unik posisjon til å støtte denne prosessen.

Hva er UNDPs rolle overfor bærekraftsmålene?

UNDP kan støtte, og støtter allerede, land på tre forskjellige måter; gjennom integreringstiltak, økt fremdrift og støtte for politiske tiltak.

Dette betyr at vi:

  • Gir støtte til myndigheter for å gjenspeile den nye globale agendaen i deres utviklingsplaner og politikk. Dette arbeidet er allerede i gang i mange land gjennom nasjonale initiativ;
  • Støtte land for å øke deres fremdrift for å oppnå bærekraftsmålene. I dette arbeidet drar vi nytte av vår omfattende erfaring de siste fem årene med fremdriftsplanen for tusenårsmålene; og
  • Gjøre FNs politiske ekspertise på bærekraftig utvikling og styresett tilgjengelig for myndigheter på alle implementeringsstadier.

Alle involverte parter kan sammen sørge for at den nye agendaen blir kommunisert, at samarbeid styrkes for implementering, og for at nødvendig informasjon blir samlet inn for å kunne følge med på og evaluere fremdrift. Som medansvarlig for FNs utviklingsgruppes Arbeidsgruppe for bærekraftig utvikling vil UNDP lede utarbeidelsen av retningslinjer for nasjonale rapporter om bærekraftsmålene. Dette er relevant og hensiktsmessig for landene vi jobber i.

UNDP er sterkt engasjert i alle prosessene rundt lanseringen av bærekraftmålene. Retningslinjene og verktøyene som utvikles vil deles når de er tilgjengelige. Vi tar med oss vår omfattende programerfaring inn i arbeidet med å støtte land i deres nasjonale innsats for bærekraftsmålene.

UNDP Rundt om i verden