Mål 15: Liv på land   


Pahmung Krui Damar-skogen i Indonesia. Foto: Eva Fendiaspara/FN

Beskytte, gjenoppbygge og fremme bærekraftig bruk av jordas økosystemer, sikre bærekraftig forvaltning av skog, trygge artsmangfoldet, bekjempe ørkenspredning og stoppe og reversere erosjon

Menneskers liv avhenger like mye av jorden som havet for livsgrunnlag og levebrød. Planteliv utgjør 80 prosent av vårt kosthold og vi er avhengige av landbruket som en viktig økonomisk ressurs og et verktøy for utvikling. Skog dekker 30 prosent av jordens overflate og sørger for viktige leveområder for millioner av arter. Skog er en vesentlig kilde til ren luft og rent vann, og er avgjørende for å bekjempe klimaendringene.

I dag opplever vi historisk høy landforringelse, og tap av dyrkbar mark som er 30 til 35 ganger høyre enn tidligere. Tørke og ørkenspredning er også økende hvert år, og fører til tap av 12 millioner hektar. Dette påvirker fattige lokalsamfunn over hele verden. Av de 8 300 dyrerasene vi kjenner til er åtte prosent utryddet og 22 prosent står i fare for å bli utryddet.

Bærekraftsmålene har som mål å bevare og gjenopprette bruk av landbaserte økosystemer som skog, våtmarker, tørre landområder og fjell innen 2020. Det å fremme bærekraftig forvaltning av skog og å stanse avskoging er viktig for å begrense konsekvensene av klimaendringer. Det haster med å iverksette tiltak for å redusere tap av naturlige habitater og biologisk mangfold, som er en del av vår felles arv.

Å beskytte skoger og andre økosystemer er et av de 17 globale bærekraftsmålene som utgjør 2030-agendaen for bærekraftig utvikling. En integrert tilnærming er essensielt for framgang på tvers av målene.

Lær mer om delmålene for mål 15 her.

Our work

Naga youth water plants
UNDP in Myanmar
Naga youth join forces to
protect forests

An estimated 47 percent of Myanmar’s land mass is covered with forests. Close to 100,000 Naga people living mostly though subsistence farming and hunting.more 

Farmers
UNDP in China
Biodiversity conservation yields organic tea

Green tea, abundantly available in China, is an important commodity for Li, who has been farming tea for twenty years. Every year the mountains attract hundreds of tourists.more 

Youth in Nepal
UNDP in Nepal
Restoring land, nurturing young leaders

Despite the beautiful landscapes, panoramic views, and resilient mountain people, life in the mountains of Nepal can be tough, particularly for rural youth.more 

Colombia farmers
UNDP in Colombia
A cup of coffee, spiced with biodiversity

In Colombia, for over 50 years coffee has been the main engine of economic growth and development in the biodiversity-rich landscapes of the Andean region.more 

Ecosystems and biodiversity

UNDP Rundt om i verden