FNs rapport om tusenårsmålene 2013: Stor fremgang og flere mål innen rekkevidde

01.jul.2013

På tross av befolkningsveksten er det nå 700 millioner færre ekstremt fattige mennesker i verden enn det var i 1990. I tillegg har flere mennesker tilgang til rent vann, og like mange jenter som gutter får i dag grunnskoleutdanning.

Fremgangen til tross er det fortsatt en lang vei å gå før alle FNs tusenårsmål er nådd. De nyeste tallene som ble presentert i dag av FNs generalsekretær Ban Ki-moon, viser behovet for sterk og umiddelbar handling dersom målene skal nås innen 2015.

The Millennium Development Goals 2013 Report er basert på omfattende statistisk materiale og viser at nasjonale myndigheter, det internasjonale samfunnet, sivilsamfunnet og privat sektor sammen har klart å gjøre store fremskritt mot å nå tusenårsmålene.

"Målene er historiens mest vellykkede kampanjen for å bekjempe fattigdom. Det har vist seg at enkle og klare globale utviklingsmål kan føre til store endringer," sa Ban Ki-moon under presentasjonen av rapporten.

Siden målene ble vedtatt for snart 13 år siden, har millioner av menneskers liv blitt bedre. Målsettinger om å halvere fattigdom, øke tilgangen til rent vann, forbedre slumbeboeres levevilkår, og at like mange jenter som gutter begynner på skolen har allerede blitt oppnådd. Store fremskritt på andre områder betyr at også flere mål kan oppnås innen 2015.

Millioner av menneskeliv er reddet

Ifølge rapporten har mye fremgang blitt gjort i helsesektoren. Mellom 2000 og 2010 ble antall malaria-dødsfall redusert med mer enn 25 prosent globalt, noe som betyr at anslagsvis 1,1 millioner menneskeliv har blitt reddet. Dødsfall forårsaket av tuberkulose ser ut til å ville bli halvert innen 2015 (sammenlignet med 1990) og mellom 1995 og 2011 ble totalt 51 millioner tilfeller av tuberkulose behandlet. Dette har ført til at ytterligere 20 millioner menneskeliv har blitt reddet.

Antall nye hiv-infeksjoner er blitt redusert. Samtidig har antall mennesker som lever med HIV aldri vært høyere, fordi det har blitt økt tilgang på antiretrovirale medikamenter. I 2011 ble det anslått at 34 millioner mennesker lever med hiv og ved årsslutt hadde åtte millioner mennesker i utviklingsland tilgang til antiretrovirale legemidler. Hvis den nåværende trenden fortsetter vil målet om universell tilgang til antiretrovirale medikamenter nås innen 2015, slår rapporten fast.

Målet om å halvere andelen mennesker som lider av kronisk sult innen 2015 er også innen rekkevidde. Andelen underernærte har i løpet av de siste 20 årene blitt redusert fra 23 til 15 prosent av jordens befolkning.

Tempoet må øke

For å nå enkelte av målene gjenstår det ennå mye arbeid:

• Siden 1990 har barnedødeligheten (blant barn under fem år) falt med 41 prosent. Dette betyr 14 000 færre dødsfall hver dag. Barnedødeligheten er i økende grad konsentrert i de fattigste regionene og de fleste barna dør i løpet av den første måneden av livet. Fremgangen til tross, er det fortsatt en lang vei til målet om å redusere barnedødeligheten med to tredeler.

• Mødredødeligheten er redusert med 47 prosent de siste to tiårene, men ifølge rapporten kreves betydelige investeringer og sterkere politisk støtte dersom målet om å redusere mødredødeligheten med tre fjerdedeler skal oppnås i tide.

• Mellom 2000 og 2011 ble antall barn som ikke går på skole redusert med nesten halvparten - fra 102 til 57 millioner. Rapporten påpeker imidlertid at for mange barn fortsatt ikke får tilgang til grunnutdanning.

• Mellom 1990 og 2011 fikk 1,9 milliarder flere mennesker tilgang til latriner, vannklosett eller en annen form for forbedret sanitæranlegg. Men 2,5 milliarder mennesker mangler fortsatt tilgang til tilstrekkelige sanitære tjenester.

• Rapporten bemerker også at jordens ressurser utarmes, mens avskoging og utryddelse av arter og fiskebestander fortsetter – dette skjer i en verden som allerede er berørt av klimaendringene.

Ujevn fremgang

Rapporten anbefaler nå økt globalt fokus på verdens ulikheter og urettferdigheter. Fremdriften av de åtte tusenårsmålene har vært ujevn, ikke bare mellom regioner og land, men også mellom ulike befolkningsgrupper innenfor landegrensene. De fattigste og de som bor på landsbydga har tatt minst del i fremgangen. I 2011 var det bare 53 prosent av fødsler på landsbygda som ble assistert av utdannede helsearbeidere, sammenlignet med 84 prosent av fødslene i urbane områder. Tilsvarende bor 83 prosent av de som ikke har tilgang til rent vann utenfor byene.


Bistand til de fattigste landene reduseres

Ifølge rapporten vanskeliggjøres oppnåelse av målene ved at bistanden til de fattigste landene har gått ned. I 2012 utgjorde den globale bistanden 756 milliarder kroner. Det er en nedgang på fire prosent siden 2011, da nivået i sin tur var to prosent lavere enn i 2010. Nedgangen påvirker de aller fattigste landene mest. I 2012 falt den bilaterale bistanden til disse landene med 13 prosent - til rundt 156 milliarder kroner. Men rapporten viser også at en lavere gjeldsbyrde og økt handel har kommet utviklingsland til gode.

Tusenårsmålene og post-2015 agendaen

FN arbeider med myndigheter, sivilt samfunn og andre partnere for å bygge videre på fremgangen som tusenårsmålene har skapt. Målet er å utforme en ambisiøs, men realistisk agenda for hva som skal skje etter 2015. Med mindre enn 1000 dager igjen til tusenårsmålene skal oppfylles, er det viktig å ikke gi opp, men heller å styrke arbeidet. En kraftfull innspurt vil vise at verden tar sine løfter om å bidra til å skape et godt grunnlag for den neste utviklingsagendaen på alvor.

"Nå er tiden inne til å intensivere arbeidet med å skape et mer rettferdig, trygg og bærekraftig fremtid for alle", sa Ban Ki-moon under presentasjonen av rapporten.

The Millennium Development Goals Report er en årlig presentasjon av fremdriften i tusenårsmålene - globalt og regionalt. Rapporten er basert på statistikk fra over 27 FN-organisasjoner og andre internasjonale organer.

Les hele rapporten her

UNDP Rundt om i verden