Bilde: UNDP

OSLO: Under UNDPs styremøte i New York den 21. januar annonserte Norge at kjernebidraget til organisasjonen økes for 2019. Norge forpliktet seg videre til å bidra med flerårig støtte til UNDPs arbeid i perioden 2019-21. Med denne økningen utgjør norske kjernebidrag til UNDP 555 mill. kroner i inneværende år. Forutsigbare kjernemidler er svært viktig for å nå utsatte og sårbare grupper og for å sette inn tiltak der ekspertisen i organisasjonene mener det er mest presserende behov. Med de utfordringene vi står overfor globalt er nødvendigheten for å styrke kjernebidragene til FN-organisasjonene stort. Norge har lenge vært blant UNDPs viktigste støttespillere, og er en sentral og konstruktiv pådriver i det pågående reformarbeidet i FN.

UNDPs kjernebidrag finansierer i hovedsak organisasjonens arbeid i de fattigste og mest sårbare landene. Kjernebidragene er spesielt viktige for å sikre effektiv respons ved krisesituasjoner, og gjør at dette kan prioriteres raskt uten å måtte få ekstra bevilgninger. Kjernebidragene har for eksempel blitt brukt i den store humanitære responsen i Syria og nabolandene - og gitt 6,7 millioner mennesker fra 55 ulike land bedre tilgang til energi. Videre har kjernebidrag bidratt til å gi 170 millioner mennesker muligheten til å bli registrerte velgere i sine land, samt styrket det  normative arbeidet organisasjonen gjør for å fremme menneskerettighetene. Norge er blant landene som tradisjonelt har holdt et høyt nivå på kjernebidrag til UNDP, og unnlatt å øremerke midlene. Kjernebidrag er av avgjørende betydning for at UNDP skal kunne gjennomføre en dyptgående reform av FNs utviklingssystem, samt videreføre sin innsats for global bærekraftig utvikling, bedre styresett og oppfølging av Agenda 2030.

UNDP Rundt om i verden