--- Image caption ---

New York, 20. mai 2020 – FNs Utviklingsprogram (UNDP) advarte i dag at global menneskelig utvikling –som kan måles som en kombinasjon av verdens utdanning, helse og levestandard –i år kan avta for første gang siden konseptet ble introdusert i 1990

”Verden har opplevd mange kriser de siste 30 årene, inkludert den globale finanskrisen i 2007-2009. Hver av dem har rammet menneskelig utvikling hardt, men samlet sett har utviklingsgevinstene på verdensbasis økt år til år,” sier leder for UNDP, Achim Steiner. ”COVID-19 –med sitt tredoble slag mot helse, utdanning og inntekt –kan endre denne trenden.”


Nedgang på grunnleggende områder av menneskelig utvikling merkes i de fleste land –rike og fattige – i alle regioner. 

COVID-19 globale dødstall har oversteget 300.000 mennesker, mens den globale inntekten per innbygger forventes å falle med 4%. 

UNDPs estimater over barn som ikke har mulighet til å gå på skole, justert for anslag over barn som ikke har adgang til internett (og som dermed ikke har tilgang til nettbasert hjemmeskole) –viser at 60 % av barn ikke får utdanning. Et slikt høyt nivå har ikke verden sett siden 1980-tallet. 

Den samlede effekten av dette kan innebære den største tilbakegangen i menneskelig utvikling noensinne. 

Tilbakegangen inkluderer ikke andre betydelige virkninger av Covid-19, for eksempel på arbeidet for bedre likestilling. Den negative effekten på likestilling rammer kvinners økonomi (mindre muligheter for å spare og mindre jobbsikkerhet), reproduktiv helse, ulønnet omsorgsarbeid og kjønnsbasert vold. 

Covid-19: et forstørrelsesglass for ulikheter 

Nedgangen i menneskelig utvikling forventes å være mye større i utviklingsland der utfordringene er større når det gjelder å takle pandemiens sosiale og økonomiske konsekvenser. 

UNDPs estimater viser at med stengte skoler og et stort skille i tilgang til læring på nett, bor trolig 86 % av barna som ikke har tilgang til utdanning i verdens fattigste land, mens bare 20 % bor i verdens rikeste land.

Men med en mer rettferdig tilgang til internett, der sammenlignbare land lukker gapet i det digitale skillet, er det fullt mulig å lukke det nåværende utdanningsgapet. 

Tiltak basert på rettferdighet og besluttsomhet, kan hjelpe økonomier og lokalsamfunn å gjenoppbygge, og å motvirke de langsiktige virkningene av Covid-19 pandemien. 

”Denne krisen viser at mange vil bli etterlatt, hvis vi ikke klarer å utvikle et rettferdighetsperspektiv i den politiske verktøykassen. Dette er spesielt viktig for de ”nye grunnleggende behovene” i det 21. århundre, bl.a. tilgang til internett, noe som hjelper oss med å bruke både undervisning og helsetjenester eksternt” sier Pedro Conceição, leder for UNDPs årsrapport om menneskelig utvikling; Human Development Report.

Det  vil være økonomisk fordelaktig å iverksette rettferdighetsfokuserte strategier. I følge estimater, vil bare 1 % av de ekstraordinære Covid-19 støttepakkene verdenssamfunnet har forpliktet seg til å yte, være nok til å lukke gapet i tilgang til internett for lav- og mellominntektsland. 

Betydningen av rettferdighet understrekes i FNs rammeverk for den umiddelbare sosioøkonomiske responsen på Covid-19 krisen, som vektlegger bærekraft, likestilling og godt styresett for å bygge en ”ny normal.” Rammeverket anbefaler fem prioriterte trinn for å håndtere denne sammensatte krisen: å beskytte helsesytemer og tjenester; styrke sosiale sikkerhetsnett; beskytte arbeidsplasser, små og mellomstore bedrifter og ansatte i uformell sektor; sikre makroøkonomiske retningslinjer som fungerer for alle; og fremme fred, godt styresett og tillit for å kunne bygge sosialt samhold. UNDP ber nå det internasjonale samfunnet om å raskt investere i utviklingslandenes evne til å ta disse skrittene. 

***

Lenke til “Human Development Perspectives COVID-19: Assessing the impact, envisioning the recovery”: http://hdr.undp.org/en/hdp-covid

 

For mer informasjon og mediaintervjuer, kontakt: 

New York: 

Adam Cathro: adam.cathro@undp.org +1 212 906 5326

Anna Ortubia: anna.ortubia@undp.org +1 646 642 4071

Oslo: 

Eirik Talleraas: eirik.talleraas@undp.org +47 960 14 496

Siri Stai: siri.stai@undp.org +47 948 47 113

__________________________________

 

 

 

UNDP Rundt om i verden