- Hvor stort og tykt er ”glasstaket” for kvinners likestilling? Ny analyse antyder at det dekker alle aspekter av kvinners liv, og at det består av dyptgripende fordommer som er rådende for både menn og kvinner over hele verden. 

 

Dette er konklusjonene bak den nye Gender Social Norms Index, lansert den 5. mars av UNDP. Indeksen måler hvordan sosiale holdninger hindrer likestilling på områder som politikk, arbeid og utdanning. Den inneholder data fra 75 land, som til sammen dekker 80 prosent av verdens befolkning. 

 

Den nye analysen viser at til tross for flere tiår med fremskritt innen likestilling, har nesten 90 prosent av menn og kvinner fordommer mot kvinner. Det gir oss en god idé om hvilke usynlige barrierer kvinner står ovenfor i kampen for likestilling, og hva som skal til for å bryte gjennom ”glasstaket.”

 

Analysen viser at halvparten av verdens befolkning mener menn er bedre politiske ledere. Over 40 prosent mener at menn er bedre bedriftsledere, og har menn har mer rett til jobb når det er mangel på jobber. Videre mener 28 prosent det er berettiget for en mann å slå sin kone. 

 

Rapporten inneholder også informasjon om hvordan fordommer har endret seg over tid i rundt 30 land. Den viser at mens forbedringer har skjedd i noen land, har holdningene i andre land blitt mer fordomsfulle, noe som forteller oss at vi ikke bør ta fremskritt for gitt. 

 

”Vi har kommet langt de siste tiårene for å sikre at kvinner har samme tilgang til livets grunnleggende behov som menn. Vi har oppnådd likestilling når det gjelder påmelding til grunnskoleopplæring, og har redusert mødredødelighet  med 45% siden 1990. Men ulikheter mellom kjønnene er fremdeles altfor åpenbare på andre områder, spesielt de som utfordrer maktforholdene og er viktigst for å oppnå ekte likhet. I dag er kampen om likestilling en historie om sosiale normer og fordommer som diskriminerer mot kvinner,” sier Pedro Conceição, leder av UNDPs Human Development Report sitt kontor. 

 

Ubalanse i maktforholdet 

Rapporten analyserer hvorfor det fremdeles er en ubalanse i maktforholdet mellom menn og kvinner i våre økonomier, våre politiske systemer og våre bedrifter, til tross for fremskritt innen grunnleggende utviklingsområder som utdanning, helse og lovgivning om kvinners politiske og økonomiske deltagelse i samfunnet. 

 

For eksempel kan et like stort antall menn og kvinner ofte stemme, men likevel sitter kvinner i bare 24 prosent av verdens parlamentariske seter, og det er bare 10 kvinnelige regjeringssjefer av 193. Kvinner i arbeidslivet betales mindre enn menn, og det er langt mindre sannsynlighet for at kvinner blir ansatt i lederstillinger: mindre enn 6 prosent av administrerende direktører i Standard & Poors 500 selskaper er kvinner. Selv om kvinner jobber flere arbeidstimer enn menn, er det mer sannsynlig at detter arbeidet består av ulønnet omsorgsarbeid. 

 

”Arbeidet som har lykkes i å minske ulikhetene i helse og utdanning, må nå utvikle seg for å takle noe langt mer utfordrende: dyptgripende fordommer blant menn og kvinner som setter en stoppe for ekte likeverd. Selv om dagens politikk er velmenende, er den også begrenset,” sier Administrerende Direktør for UNDP Achim Steiner. 

 

Året 2020 markerer 25-årsjubileet for Beijing-erklæringen og handlingsplanen (Beijing +25), den hittil mest visjonære agendaen for å styrke kvinners rettigheter. 

 

UNDP oppfordrer regjeringer og institusjoner til å bruke nye politiske verktøy som utfordrer fordommer, diskriminerende sosiale normer og maktstrukturer. For eksempel gjennom skatt som oppmuntrer til en mer lik fordeling av barnepass, eller ved å oppfordre jenter og kvinner til å inn i tradisjonelt mannsdominerte yrker som militæret og informasjonsteknologi. 

 

#MeToo, #NiUnaMenos, #TimesUp, #UnVioladorEnTuCamino. ”De mange demonstrasjonene rundt om i verden drives av unge feminister, og signaliserer et behov for nye alternativer,” sier  Raquel Lagunas, UNDPs leder for likestilling. ”Vi må handle for å bryte ned fordommer hvis vi ønsker å se fremgang i hastigheten og omfanget som er nødvendig for å oppnå likestilling og oppfylle visjonen fra Beijing-erklæringen og verdens bærekraftsmål.”

 

Se hele rapporten på http://hdr.undp.org/no/GSNI

 

Om indeksen for sosiale normer og fordommer 

Indeksen viser hvordan sosiale holdninger forhindrer likestilling på flere områder: politikk, økonomi, utdannelse og fysisk integritet. Indeksen er laget baser på svar på syv spørsmål fra World Values Survey som har blitt brukt til å lage syv indikatorer. Indeksen er tilgjengelig for 75 land, og dekker 81 prosent av verdens befolkning. Trender over tid er tilgjengelige for 31 land, som dekker 59 prosent av verdens befolkning. 

 

UNDP og likestilling

UNDPs likestillingsstrategi fokuserer på å fjerne strukturelle hindringer for kvinners økonomiske muligheter; forhindre kjønnsbasert vold; fremme kvinners deltagelse og ledelse i alle former for beslutninger; og styrke strategier som støtter både kvinner og menn i kriseforebygging, beredskap og gjenoppbygging, inkludert i forbindelse med klimaendringer. 

 

·      I 2019 opprettet UNDP 74 nye partnerskap for å takle diskriminerende kjønnsnormer. 

·      UNDP har arbeidet i 97 land for å fremme kvinner i forvaltning av naturressurser, i 74 land for å integrere likestillingi miljø og klimapolitikk, planer og rammeavtaler. 

·      48 prosent av alle registrerte velgere i 39 land støttet av UNDPs valgbistand er kvinner. 

·      Med UNDP-støtte fikk 23,4 millioner kvinner tilgang til basistjenester, finansielle tjenester og ikke-finansielle eiendeler i 2019. 

·      I 2019 jobbet UNDP i 26 land for å sikre at 1,7 millioner kvinner i krise og konflikt eller etter krise og konfliktsituasjoner hadde tilgang til jobber og forbedret levestandard. 

·      UNDP er en kjernepartner i EU-FNs søkelysinitiativ, et globalt flerårig initiativ som fremskynder innsatsen for å forhindre vold mot kvinner og jenter. Dette initiativet er rettet mot 50 millioner direkte mottakere i fem regioner og mer enn 25 land. 

 

Fremskritt siden Beijing-erklæringen og handlingsplanen fra 1995: 

·      Flere jenter er på skolen enn noen gang før; flere land har oppnådd likestilling i utdanning. Leseferdigheter forbedrer seg, spesielt blant unge mennesker. 

·      Global mødredødelighet har sunket med 38 prosent fra 2000 til 2017. 

·      I løpet av det siste tiåret har antall fødsler med kvalifisert helsepersonell steget med 12 prosent. 

·      Globalt har andelen kvinnelige parlamentarikere doblet seg siden 1995.

·      Det har vært kontinuerlig fremgang de siste to tiårene med å vedta lovverk for å bekjempe vold mot kvinner. I dag har mer enn ¾ av land lovgivning om vold i hjemmet. 

 

UNDP Rundt om i verden