By Julia Kercher & Alexandra Wilde, UNDP Oslo Governance Centre

I dag lanserer Praia City Group on Governance Statistics (Praia-gruppen) en håndbok for styresett-statistikk, The Handbook on Governance Statistics.

Hvorfor er det så viktig å bedre statistikksystemer knyttet til styresett?  

Bedre statistikksystemer gjør det mulig å bedre styresett, som igjen fremmer menneskelig utvikling. Vi vet at det som blir målt blir gjort. Ved å måle ting som deltakelse, tilgang til rettsvern eller fravær av korrupsjon øker man sannsynligheten for at disse områdene blir synliggjort og deretter forbedret. Som håndboken påpeker bidrar statistikksystemer knyttet til styresett for eksempel med å identifisere grupper eller undergrupper i befolkningen som er mest berørt. Dette gjør det mulig å målrette politikken spesifikt mot utsatte grupper, slik 2030-agendaen krever i sin oppfordring om at "ingen skal utelates”. Ved å synliggjøre mennesker øker man muligheten for engasjement og aktive bidrag i utviklingsprosessen. Håndboken viser også at statistikksystemer knuttet til styresett kan bidra til å forhindre og håndtere konflikt og vold, for eksempel når de brukes som varslingssystemer.

 

Det er vedvarende hull i statistikksystemene: styresett-statistikk har sett mindre utvikling enn statistikk innen andre områder. Det oppfattes gjerne som teknisk komplekst, og retter seg ofte mot mindre tilgjengelige aktiviteter som korrupsjon og menneskehandel. Styresett-statistikk belyser også gjerne problemer knyttet til kjernen av landets politiske systemer, som diskriminering, og blir derfor ofte ansett som politisk følsomt.  

Hva handler håndboken om?

Lanseringen av Praia-håndboken er i seg selv intet mindre enn en historisk hendelse: det har tidligere blitt gjort flere forsøk på å fremme styresett-statistikk på ulike nivåer. I løpet av det siste tiåret, har UNDP både støttet landenes egne styresettvurderinger, samt regionale innsatser. Et eksempel på regionale innsatser er the Governance, Peace and Security surveys, som er en del av the Strategy for the Harmonization of Statistics in Africa (SHaSA), et felles initiativ av Den afrikanske unions kommisjon, Den afrikanske utviklingsbanken, UNDP og FNs økonomiske kommisjon for Afrika. Praia-håndboken er det derimot det første forsøket på konseptualisering, målemetodikk og formidling av styresett-statistikk som er solid forankret i det globale arbeidet til FNs statistiske kommisjon, som samler nasjonale statistikkbyråerfra hele verden. Praia-håndboken dekker flere områder under bærekraftsmål 16 (SDG 16), men tar også for seg områder utover dette. Dette er viktig siden det er enighet om at problematikken relatert til styresett ikke er tilstrekkelig dekket under SDG 16.

 

Praia-gruppen har siden 2015 vært en del av ni aktive by-grupper– den første gruppen ledet av et afrikansk land – som ble opprettet av FNs statistiske kommisjon for å diskutere og fremme spesifikke tematiske utfordringer i utviklingen og implementeringen av statistiske metoder. Håndboken dekker tverrgående spørsmål som menneskerettigheter og åtte områder innen styresett-statistikk, inkludert åpenhet, deltakelse, ikke-diskriminering og likestilling, tilgang til rettsvern, tillit og fravær av korrupsjon. Håndboken er et samarbeid mellom FN og andre multilaterale organisasjoner og initiativ, nasjonale statistikkbyråer, akademia og sivilsamfunn.

 

Hva mer trengs for å forbedre statistikksystemene?

Praia-håndboken gir blant annet nasjonale statistikkbyråeret unikt verktøy som kan bidra til å styrke systemene som måler styresett. Håndboken viser at det er teknisk mulig å måle styresett. Selv om teknisk gjennomførbarhet er et kritisk element er det behov for videreutvikling av metodene for å måle styresett. Som 2019 rapporten fra Global Alliance for Reporting Progress on Peaceful, Just and Inclusive Societies(“Enabling The Implementation Of The 2030 Agenda Through SDG 16+: Anchoring peace, justice and inclusion”) viser til, er det kritisk å øke politisk og økonomisk investeringer i måling av SDG 16+ og derfor i styresett-statistikk. Det er også viktig at styresett-statistikken faktisk kommer til anvendelse når den først er frembrakt. UNDP og South African Institute of International Affairs (SAIIA) lanserte nylig en rapport  (‘Is Africa Measuring Up to its Goal 16 Commitments? The Road to the HLPF and Beyond’) som viser at innsatsen må gå utover det å bygge forseggjorte SDG 16 datainnsamlingssystemer - fokuset må være å faktisk bruke statistikken som samles i landets daglige beslutninger.

 

Praia-håndboken er guiden som gjør måling av styresett mulig. Nå er tiden inne for å gjøre denne muligheten til virkelighet!

UNDP Rundt om i verden