Eksperter på tvers av fagfelt møttes til panelsamtale på Arendalsuka. Der diskuterte de blant annet situasjonen i Afghanistan, pandemien, og tillit til det politiske systemet. F.v. Arvinn Gadgil, Dag Olav Hessen, Kai Eide, Liv Tørres, Anne-Cathrine da Silva, og Mah-Rukh Ali.

Tillit til staten, til media og til hverandre er helt avgjørende for et velfungerende demokrati. Den tilliten er nå under press mange steder, blant annet på grunn av sosioøkonomiske ulikheter som følge av Covid-19 pandemien, Fake News, og økt polarisering i ulike samfunn. Situasjonen i Afghanistan er et fersk eksempel på hva som står på spill når tilliten i samfunnet rakner. Disse utfordringene var blant en rekke temaer som ble diskutert under panelsamtalen “Tillit i vår tid” på Arendalsuka 17. august, arrangert av Agder Fylkeskommune, FN-Sambandet, og UNDP.

Fylkesordfører i Agder fylke Arne Thomassen

“Tillit blir ikke skapt - den blir bygd over lang tid”

Fylkesordfører i Agder fylke Arne Thomassen innledet med å påpeke den høye graden av tillit vi har til hverandre i Norge. “Vi skal være stolte av at Norge er et tillitsamfunn. Vi har høy grad av tillit til hverandre, til institusjoner og til demokratiet.” Hvor kommer denne tilliten fra? Arvinn Gadgil, direktør i UNDP Oslo Governance Center, belyste noen funn fra UNDPs forskning på temaet. "Vi vet mye om hva det er som inspirerer til tillit - det er blant annet sårbarhet, åpenhet, inkludering, og å reagere på det folk ønsker”. En nylig publisert policy brief fra UNDP Oslo Governance Center, gir blant annet et konseptuelt rammeverk for å støtte UNDPs engasjement i debatter om politisk tillit. Etter å ha gjennomgått betydningen av tillit i offentlige institusjoner, undersøker policy briefen forskjellige måter som tillit til styringssystemer kan fremmes på og mulige implikasjoner for UNDPs arbeid. Policy briefen forklarer også hvordan tillit til offentlige institusjoner må være til stede for at investeringer, innovasjon, handel og økonomisk vekst skal finne sted. 

Dag Olav Hessen, biolog og forsker ved Universitetet i Oslo, påpekte at tillit er en naturlig egenskap hos mennesker. “Mennesker er flokkdyr, og med det trengs tillit til hverandre. Det er nøkkelen til vår suksess som art”. 

Når det er sagt, er det ikke alltid lett å skape tillit. “Tillit blir ikke skapt, men bygd over lang tid”, sa Anne-Cathrine da Silva, generalsekretær i FN-sambandet. I tillegg understreket Gadgil at tillit alltid blir skapt i en relasjon: “Du kan ikke bygge tillit på egen hånd, det er noe som investeres i deg av andre”.

“Vi er i en tid hvor styringsevnen er svekket”

Tillit tar lang tid å bygge, men kort tid å bryte ned. Det er situasjonen i Afghanistan et tydelig eksempel på. "Det at tillitsbånd som var forsøkt bygd over flere tiår, så raskt har brutt sammen, er det ingen som så for seg", kommenterte Gadgil. 

Kai Eide, erfaren diplomat og tidligere FN-utsending til Afghanistan, reflekterte over situasjonen i landet: “Det som skjedde i Afghanistan og grunnen til at det skjedde så raskt skyldes et tillitsbrudd. Menneskene der så en president som brydde seg mest om sin egen makt, og som ble mer og mer isolert i sitt eget palass. Da følte mange at de til slutt ikke hadde noe å kjempe for.” 

Men det er ikke bare i Afghanistan at den politiske tilliten er blitt lagt under press. På internasjonalt nivå har pandemien ført til mindre tillit mellom land: “Vi ser en verden som er langt mer splittet enn det vi hadde før pandemien,” sa Liv Tørres, direktør ved Pathfinders for Peaceful, Just and Inclusive Societies ved New York University.

Anne-Cathrine Da Silva påpekte at Fake News og misinformasjon er en annen sentral utfordring når det kommer til politisk tillit, både nasjonalt og internasjonalt. “Det vi ser nå, særlig under pandemien, er mye Fake News. FN-sambandet jobber med at vi skal ha enkel tilgang til pålitelig informasjon”. Dette er også noe UNDP Oslo Governance Center jobber med, blant annet har de utviklet en veileder om hvordan land kan bekjempe informasjonsforurensning. 

Liv Tørres (t.v.) og Anne-Cathrine da Silva (t.h.) om pandemi og Fake News

Vi oversvømmes av både pålitelig og upålitelig informasjon som følge av hyperglobalisering og digitalisering. Kai Eide og Dag Olav Hessen diskuterte hvordan globalisering henger sammen med tillit. “Globalisering skaper usikkerhet, og da søker man tilbake til klanen. Samhold er vanskeligere i motgangstider enn i medgangstider”, kommenterte Hessen. Eide hadde et lignende resonnement: “Vi lever i en tid hvor styringsevnen i samfunnet er svekket, og vi beveger oss mer og mer mot stammesamfunn der polarisering mellom grupper vil bli forsterket."

Dag Olav Hessen (t.v.) og Kai Eide (t.h.) diskuterer globalisering

“Ledere må lytte mer” 

Hva skal til for å gjenoppbygge tillit? Dag Olav Hessen kom med en optimistisk vinkling fra biologiens verden: "Tillit er naturlig. Da er det viktig at samfunnet legger til rette for at tillit kan skapes". Det finnes mange måter samfunnet kan gjøre dette på. Tørres understreket at "Vi må sørge for at folk har sosiale sikkerhetsnett, ledere må lytte mer, og faktisk forvalte den tilliten som folket har investert i dem". Dette er tett knyttet til at tillit bare kan skje i relasjoner. “Tillit er tosidig. Hvis befolkningen har mistet tillit til lederne sine, nytter det ikke å prøve å ‘fikse’ befolkningen. Da må lederne faktisk levere bedre og invitere til dialog. Vi må med andre ord fornye og forbedre den sosiale kontrakten,” sa Tørres.

På globalt nivå belyste Anne Cathrine da Silva betydningen av demokrati og internasjonalt samarbeid. “Demokrati er én av flere nøkler til tillit”, sa hun, men påpekte også at land ikke kan jobbe alene: “Norge er et lite land i den globale sammenhengen, og vi er helt avhengige av FN for å kunne bygge tillit på internasjonalt nivå.”

Disse refleksjonene kan bli nyttige i tiden som kommer, spesielt med tanke på fremtidige kriser. For å løse dem er tillit helt avgjørende: “I møte med kriser, går mange tilbake til handlingskonservative standpunkter der det motsatte ofte er løsningen. Da trenger politiske ledere tillit til å ta handlingskraftige valg,” sa Arvinn Gadgil. 

Arvinn Gadgil reflekterer over tillit under kriser.

 

Panelsamtalen viste at eksperter på tvers av fagfelt er enige om at tillit er helt avgjørende i velfungerende samfunn. Men tilliten til demokratiet, media, og internasjonalt samarbeid står overfor store utfordringer. Klimaendringer, sosioøkonomiske ulikheter og pandemien er noen av dem.  Derfor er det viktig å fortsette samtalen og forsøke å få en bedre forståelse av hvordan tillit bygges. 

Se hele panelsamtalen her: https://vimeo.com/588306994

 

 

 

UNDP Rundt om i verden