New York – Det er tre ganger så mange menn som kvinner i ledelsen av myndighetenes håndtering av COVID-19 krisen verden over. En så kraftig underrepresentasjon av kvinner vil hindre gjenoppbyggingen etter pandemien for kvinner, viser nye tall fra FNs utviklingsprogram (UNDP), UN Women og Gender Inequality Research Lab (GIRL) ved University of Pittsburgh.

Ett år etter pandemien utgjør kvinner i gjennomsnitt kun 24 prosent av medlemmene blant 225 Covid-19 responsgrupper i 137 land. Det viser verktøyet COVID-19 Global Gender Response Tracker som analyserer ulike regjeringers pandemipolitikk. I 26 koronaresponsgrupper er det sjokkerende nok ingen kvinner i det hele tatt.

Det nye datagrunnlaget er samlet som en følge av at verden fremdeles søker løsninger på den globale pandemien og de alvorlige konsekvensene den har for kvinner. Det gjelder alt fra kvinners rolle som helsearbeidere, til tap av inntekt når den uformelle økonomien krymper, til den alarmerende økningen i vold mot kvinner og byrden av ubetalt omsorgsarbeid, noe som til sammen truer 47 millioner flere kvinner med å havne i ekstrem fattigdom.

«Kvinner har stått i fronten av Covid-19 bekjempelsen og utgjør 70 prosent av helsearbeidere globalt. Likevel har de blitt systematisk ekskludert fra beslutningsprosesser om hvordan man kan bekjempe virkningene av pandemien. Disse oppsiktsvekkende nye tallene viser for eksempel at kun 8 land i verden har en koronaledelse med likt antall menn og kvinner» sier Achim Steiner, sjef for UNDP.

«Kvinners meningsfylte og inkluderende deltakelse i offentlige institusjoner er helt nødvendig for å sørge for at deres behov blir tilstrekkelig imøtekommet i de viktige beslutningene som nå blir tatt. Dette er valg som vil avgjøre deres fremtid i mange generasjoner fremover» sier Steiner.

Uten kvinner i beslutningstakende roller er det økt sannsynlighet for at myndighetenes smittevernstiltak ignorerer kvinners behov. Det vil også kunne forsterke forskjellene mellom kjønnene i mulighetene for gjenoppbygging etter pandemien, noe som allerede truer tiår med fremgang for likestilling.

UNDP og UN Women oppfordrer myndigheter til å sørge for at kvinner ikke bare deltar på lik linje med menn i Covid-19 tiltak og gjenoppbygging, men også har lik innflytelse over beslutninger og like muligheter for lederskap. For at Covid-19 tiltak skal være effektive må man ha et kjønnsperspektiv. Likevel mangler 32 land fortsatt koronatiltak som integrerer kjønnsperspektivet.

Det er store hull i den økonomiske gjenoppbyggingsfasen som så langt har ekskludert kvinners spesifikke behov. Tall fra UNDPs og UN Womens Gender Tracker viser at frem til mars 2021 har kun 13 prosent av de 2,280 Covid-19 tiltakene knyttet til økonomi, sosial beskyttelse og arbeid vært rettet mot kvinners økonomiske sikkerhet. Og de tiltakene som har vært gjennomført, fra kontantoverføringer til mat som prioriterer kvinner, har ofte vært små og midlertidige. Ett år inn i pandemien har det meste av kontantoverføringer kun vart i 3.3 måneder i gjennomsnitt. De økonomiske krisepakkene må inkludere langsiktige og spesifikke tiltak som støtter opp under kvinners økonomiske fremgang etter pandemien.

Tallene viser også at kun 11 prosent av tiltakene for arbeidsmarkedet og sosial beskyttelse retter seg mot ubetalt arbeid og arbeid i hjemmet, noe kvinner gjorde tre ganger så ofte som menn før pandemien. God praksis, for det meste iverksatt av Europa og Nord- og Sør-Amerika, er særlig tiltak for omsorgstjenester for barn (34 land), betalt omsorgs- eller sykefravær (44 land), eller fleksible arbeidsmuligheter (11 land).

Myndighetenes kjønnsrelaterte Covid-19 respons fortsetter å først og fremst prioritere tiltak mot økt vold mot kvinner under pandemien, viser tallene. Av tiltakene som har et kjønnsperspektiv fokuserer 64 prosent på vold mot kvinner og jenter, blant annet tiltak som telefonlinjer, krisesentre og rettshjelp.

Selv om det er et positivt første skritt har kun en tredjedel av landene med tilgjengelige data regnet tjenester rettet mot vold mot kvinner og jenter som en del av deres nasjonale og lokale tiltaksplaner mot pandemien.

 

Notat:

COVID-19 Global Gender Response Tracker, laget av UNDP og UN Women og del av UNDPs COVID-19 Data Futures Platform gir innsikt i kjønnsulikhetene i tiltaksplanene mot Covid-19 i alt fra kjønnsbasert vold til økonomisk stimulans og sosial beskyttelse for kvinner. Den har blitt oppdatert siden lanseringen i september 2020 og inkluderer nå over 3100 tiltak på tvers av 219 land og territorier.

The Gender Inequality Research Lab (GIRL) ved University of Pittsburgh har utviklet forskningsmetodologien og støttet datainnsamlingen til de nye tallene om kvinners ledelse og representasjon i nasjonale Covid-19 responsgrupper gjennom deres pågående partnerskap med UNDP om likestilling i offentlig sektor. United Nations Online Volunteers bisto også med hjelp.

Mer dyptgående analyser om tallene fra studien er tilgjengelig i faktaarkene her.

UNDP Rundt om i verden