Photo: UNDP Bangladesh

New York, 24. juni 2021 – Det internasjonale samfunnet bør vurdere nye måter å dra nytte av IMFs såkalte spesielle trekkrettigheter (SDR) – en internasjonal reservevaluta opprettet for å gi likviditet til land i krise – og for å sørge for en omfordeling av SDR til fordel for de utviklingsøkonomiene som er hardest rammet av COVID-19 pandemien, som sliter med gjeldsproblemer og i tillegg er svært utsatte for klimaendringer. Det mener UNDP i et nytt policynotat.

Et forslag om en SDR-tildeling på 650 milliarder dollar som forventes i løpet av de neste månedene vil gi noen lettelser, men det er langt fra den likviditeten som mange lavinntektsland nå sterkt trenger for å håndtere den pågående krisen, sier UNDPs rapport.  Det er derfor nødvendig med en kraftig omfordeling av SDR fra rike land med reserver til overs til sårbare lavinntektsland. Den potensielle størrelsen på en slik omfordeling av SDR gir også en mulighet til å gå utover den mest presserende likviditetsstøtten til å arbeide mer systematisk og målrettet mot sammensatte gjelds- og utviklingsutfordringer.

– For å ivareta utviklingslandenes muligheter for en grønn og inkluderende gjenoppbygging, må vi vurdere hvordan en omfordeling av SDR-tildelinger og andre finansielle pengestrømmer kan hjelpe mange av disse landene med å håndtere sitt høye gjeldsnivå på en hensiktsmessig måte. Selv under tilfeller med svært vellykkede nasjonale reformer, kan ikke fremtidige utgiftshull tettes uten betydelig ekstra økonomisk støtte for mange land, sa Achim Steiner, sjef for FNs utviklingsprogram.

Mens pandemien herjer i utviklingsland blir begrensede ressurser stadig mindre, gjeldssårbarheten større, og myndighetene har akutte behov for likviditetsstøtte for å komme seg gjennom krisen. SDR-tildelingen vil sende rundt 55 milliarder dollar direkte til 82 utviklingsøkonomier som er spesielt utsatt for høy gjeld, noe som kun tilsvarer omtrent 1,8 prosent av deres brutto offentlige gjeld. Med andre ord vil tildelingen knapt dekke et års rentebetalinger for de fleste land.

I tillegg understreker policynotatet viktigheten av å sikre at de kommende tildelingene tilgodeser de aller mest kriserammede landene og de med størst gjeldsbyrde. For eksempel er 69 land for øyeblikket berettighet for tjenester under IMFs Poverty Reduction and Growth Trust (PRGT) – et fond som forventes å spille en nøkkelrolle i en frivillig omfordeling av SDR – noe som kun gjelder 55 av de 82 mest gjeldtyngede utviklingsøkonomiene.

En frivillig omfordeling av SDR-tildelinger fra rike land kan øke ressursene til sårbare land betydelig. G7s andel av den totale tildelingen på 650 milliarder dollar er 283 milliarder dollar, mens høyinntektsland til sammen har en andel på 438 milliarder dollar. Til sammenligning tilsvarer 438 milliarder dollar omtrent 47 prosent av den totale offentlige gjelden utover tåleevnen for gruppen av 82 svært gjeldtyngede land. SDR kan muligens til og med utnyttes i gjeldsmarkedene for å tiltrekke privat kapital for å støtte sårt tiltrengte investeringer i utviklingsøkonomier.

Notatet fremhever videre den høye sammenhengen mellom gjeld og klimasårbarhet: Ni av de 10 mest utsatte landene for klimaendringer er også utviklingsøkonomier med en svært høy gjeldsbyrde. Det gjelder også mer enn tre fjerdedeler av landene som scorer 'høyt' på IMFs klimasårbarhetsindeks. En fremtid med hyppigere og alvorlige klimarelaterte sjokk vil bare forverre landenes gjeldsdynamikk og utviklingsutsikter hvis risikoen ikke blir holdt i sjakk.

– Sammenhengene mellom gjeld og utvikling bør i større grad betraktes utover det å kun håndtere kortsiktige kriserelaterte behov. Det ville vært naturlig å ta sikte på klimaet som et mulig utviklingsmål for en SDR som omfordeles til sårbare land. Det på grunn av de globale følgene, den høye andelen av land med stor gjeldsbyrde som også er klimasårbare, og den negative forventede effekten på gjeldsdynamikken fra en stadig forverret klimakrise, sa Lars Jensen, seniorøkonom i UNDP og forfatter av policynotatet.

UNDPs notat konkluderer med at enhver frivillig omfordeling av overskytende SDR til sårbare land bør styres av tre hensyn. For det første behovet for raskt å gi land likviditet for å håndtere krisen, inkludert ved å sikre borgerne tilgang til vaksiner. For det andre å gå utover det kortsiktige og innføre en mer systematisk, målrettet og universell tilnærming til å håndtere gjeldsproblemer. For det tredje å ta sikte på spesifikke mål og utfordringer med store utviklingsmessige konsekvenser og nær tilknytning til gjeldsdynamikk - som å hjelpe land med å finansiere strategiene sine for tilpasning og skadebegrensning av klimaendringene.

 

Last ned rapporten her: https://www.undp.org/publications/unprecedented-opportunity-boost-finance-development

 

###  ###  ###

 

For mediehenvendelser og mer informasjon, kontakt: 

Washington: Sarah Jackson-Han: sarah.jackson-han@undp.org

Genève: Sarah Bel: sarah.bel@undp.org

 

______________________________________

 

OM UNDP:

UNDP er FNs ledende organisasjon som kjemper for å få slutt på urett fra fattigdom, ulikhet og klimaendringer. I samarbeid med vårt brede nettverk av eksperter og partnere i 170 land, hjelper vi nasjoner med å bygge integrerte, varige løsninger for mennesker og planeten.

UNDP Rundt om i verden