Mål 5: Likestilling mellom kjønnene

Det å myndiggjøre kvinner og promotere likestilling mellom kjønnene er avgjørende for å øke tempoet i bærekraftig utvikling. Å gjøre slutt på alle former for diskriminering av kvinner og jenter er en grunnleggende menneskerettighet og har en forsterkende effekt på alle andre utviklingsfelt.

UNDP har siden 2000, sammen med FN-partnere og resten av det internasjonale samfunnet, gjort likestilling mellom kjønnene til en sentral del i sitt arbeid. Dette har ført til flere suksesshistorier. Flere jenter går på skole nå enn for 15 år siden, og de fleste regioner har nådd likevekt av jenter og gutter i grunnskoleutdanningen. Kvinner utgjør nå 41 prosent av betalt arbeidskraft utenfor landbruket, sammenliknet med 35 prosent i 1990.

Bærekraftsmålene ønsker å bygge videre på disse resultatene for å sikre at det blir slutt på diskriminering av kvinner og jenter alle steder. Det er fremdeles store ulikheter i tilgang til betalt arbeid i noen regioner, og betydelige gap mellom kvinner og menn i arbeidsmarkedet. Seksuell vold og utnyttelse, ulik fordeling av ubetalt omsorgsarbeid og husarbeid, og diskriminering i offentlig beslutningstaking utgjør fremdeles enorme hindre.

Det å sikre universell tilgang til seksual- og reproduktiv helse, og å gi kvinner lik rett til økonomiske ressurser som land og eiendom er avgjørende for å nå dette målet. Det er flere kvinner i offentlige verv nå enn noen gang. Å oppfordre til flere kvinnelige ledere i alle regioner vil bidra til å styrke politikk og lovgivning for å oppnå bedre likestilling mellom kjønnene.

Statistikk

77 øre

Kvinner tjener bare 77 øre for hver krone en mann får for samme arbeid.

1 av 3

35% av kvinner har blitt utsatt for fysisk eller seksuell vold.

13%

Kvinner utgjør bare 13% av grunneiere i landbruket.

750 millioner

Nesten 750 millioner kvinner og jenter ble gift før de fylte 18.

2 av 3

To tredjedeler av utviklingsland har oppnådd likestilling innenfor grunnskolen.

24%

I November 2018 var kun 24% av nasjonale parlamentarikere kvinner, en økning på 11.3% fra 1995.

  • End all forms of discrimination against all women and girls everywhere

  • Eliminate all forms of violence against all women and girls in the public and private spheres, including trafficking and sexual and other types of exploitation

  • Eliminate all harmful practices, such as child, early and forced marriage and female genital mutilation

  • Recognize and value unpaid care and domestic work through the provision of public services, infrastructure and social protection policies and the promotion of shared responsibility within the household and the family as nationally appropriate

  • Ensure women’s full and effective participation and equal opportunities for leadership at all levels of decisionmaking in political, economic and public life

  • Ensure universal access to sexual and reproductive health and reproductive rights as agreed in accordance with the Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform for Action and the outcome documents of their review conferences

  • Undertake reforms to give women equal rights to economic resources, as well as access to ownership and control over land and other forms of property, financial services, inheritance and natural resources, in accordance with national laws

  • Enhance the use of enabling technology, in particular information and communications technology, to promote the empowerment of women

  • Adopt and strengthen sound policies and enforceable legislation for the promotion of gender equality and the empowerment of all women and girls at all levels
SDG 1SDG 2SDG 3SDG 4SDG 5SDG 6SDG 7SDG 8SDG 9SDG 10SDG 11SDG 12SDG 13SDG 14SDG 15SDG 16SDG 17

UNDP Rundt om i verden